Avliving av fjørfe

All avliving skal skje i henhold til Forskrift om avliving av dyr. Alle fjørfehus ført opp etter 1.1.2013 skal i vegg ha montert innblåsingsrør for gass.

Avliving av enkeltdyr

Avliving av fjørfe er en oppgave mange kvier seg for å utføre. Likevel bør alle som har påtatt seg ansvaret for dyr mestre dette. Sjuke og skadde enkeltdyr skal slippe å lide unødvendig og bør avlives fortløpende. Metodene som benyttes bør helst være enkle å utføre, samtidig som de er effektive; det vil si at dyrene ikke påføres unødig lidelse.


Avliving av flokk

Flokker skal kunne avlives ved påvisning av smittsom sjukdom, av dyrevelferdshensyn eller etter endt produksjon. For avliving etter endt produksjon er det gassing med karbondioksid som i praksis er tillatt. Da har en valget mellom gassing i container eller i hus – i egen eller i andres regi.

Avliving i container, etter endt produksjon

Dyra bæres ut av huset og legges i containere. Dyreeier plikter å se til at dyra håndteres skånsomt, herunder at de bæres i begge beina og ilegges containerne på en rolig måte. Ved bruk av 2 m3 containere er det angitt at det er plass til 4-500 høner per omgang. Det skal ikke fylles i flere dyr enn at øverste lag dyr også sikres høy nok gasseksponering.

Vippelem og lokk skal kunne lukkes greit uten at de siste dyrene kommer i klem. Det bør  veksles mellom to eller flere containere, der den først fylte containeren får stå lenge nok til å sikre tilstrekkelig gasseksponering, mens den andre fylles på med nye dyr. Gasskonsentrasjonen skal måles fortløpende. Under ileggingen av dyr skal konsentrasjonen være over 25 %. Når ileggingen er fullført, skal konsentrasjonen i høyde med sist ilagte dyr økes til minimum 40 %. Denne gasskonsentrasjonen skal holdes i 8- 10 minutter før containeren tømmes. Husk at CO2-måleren må kalibreres fra tid til annen, avhengig av bruk.

Se Animalias veileder for avlivning av høns i container

Gassing kan skje i egen eller andres regi. Alle som avliver fjørfe i næring skal være registrert hos Mattilsynet. For informasjon om entreprenører med 2 m3-containere, ta kontakt med ditt eggpakkeri eller slakteri. Norturamedlemmer kan kontakte  Hildebjørg Haugan i Nortura

NB! Avlivning av daggamle kyllinger med gass krever andre konsentrasjoner og/eller eksponeringstider enn det som er oppgitt over for utrangerte høner. Ta kontakt med Animalia for mer informasjon.

Avliving i hus

Gassing i hus forutsetter at det er innblåsingsrør i vegg og at tankbil med gass kan komme til røret. Alle nye fjørfehus ført opp fra og med 2013 skal ha slike rør montert i vegg. Eldre hus kan få det ettermontert. Det skal kun brukes innblåsingsrør godkjent av gassleverandør.

Gassing kan skje i egen eller andres regi. Det finnes tilbydere av komplette løsninger, hvor foretakene står for alt det praktiske knyttet til planlegging og gjennomføring. Gassing i hus er ikke ufarlig. Første gang en vil prøve ut gassing i hus anbefaler vi derfor å la profesjonelle ta seg av dette. Da vil en kunne se om dette er noe en kan tenke seg å gjøre i egen regi senere. 

For gassing i egen regi har Animalia i samarbeid med KLF og Nortura laget en prosedyre som skal følges. Den inneholder plikter og anbefalinger, sjekkliste for planlegging og gjennomføring, samt skjema for ansvarserkjennelse og risikovurdering. Det er dyreholdets eier som er ansvarlig for avlivingen. Før og under avlivingen skal det være tilstede såkalt «kyndig personell» - personell som er kurset og har kursbevis utstedt av Animalia. Oversikt over kyndig personell finner du nederst på denne siden. Behov for kurs meldes ht.fjorfe@animalia.no

FORBEREDELSER FOR GASSING I EGEN REGI

  • Animalias prosedyre skal leses og følges
  • Hvis ikke montert fra før, så må innblåsingsrør bestilles og monteres i henhold til Animalias prosedyre eller gassleverandørens anvisning.
  • Kyndig personell må kontaktes for tilstedeværelse
  • Gassmåler med og uten slange må skaffes tilveie
  • Bestilling av gass skal gjøres i henhold til punkt 5.3 prosedyren og minst to uker i forveien.
  • Containere fra Norsk Protein må bestilles og tilkjøres.
  • Mattilsynet skal alltid varsles minst én uke i forveien
  • Forberedelser til gassing skal gjennomføres i henhold til Animalias prosedyre
  • Skjemaet med ansvarserkjennelse og risikovurdering skal fylles ut, signeres og forevises gassleverandør og kyndig personell før gassing kan påbegynnes
  • Kyndig personell gir klarsignal om igangsetting av gassingen

Dokumenter