Campylobacter

Om bakterien

Campylobacter er en vanlig tarmbakterie hos husdyr, kjæledyr, viltlevende dyr og fugler. Bakterien smitter direkte eller indirekte via avføring, f.eks. forurenset vann. De fleste dyr blir ikke sjuke av bakterien, men kan være smittebærere i kortere eller lengre tid. Bakterien tåler dårlig sollys, tørke og frysing. Derimot kan den overleve flere uker på kjøl og måneder i vann.

Campylobacteriose

Mennesker kan bli smittet og bli sjuke i form av kraftig diare som kan vare opptil en uke. Det er nå flere som blir sjuke av campylobacter enn av salmonella. Over halvparten blir smittet i utlandet. Viktigste smittevei i Norge er ikke-desinfisert drikkevann. Andre risikofaktorer er dårlig håndhygiene og dårlig kjøkkenhygiene knyttet til tilberedning av rått kjøtt, spesielt av fjørfe.

Ved reiser til land med dårlige hygieniske forhold er det i tillegg viktig å unngå ukokte grønnsaker, iskrem som ikke er meieripakket og frukt som ikke kan skrelles. I utlandet bør man også passe på at grønnsaker, frukt og bær er godt vasket med rent vann, og unngå drikkevann som ikke selges på flasker.

Handlingsplan mot campylobacter

Det er et eget overvåkingsprogram for campylobacter. Programmet er en viktig del av handlingsplanen, som startet i 2001. Handlingsplanen er basert på et samarbeid mellom slakterier, Animalia, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Formålet med overvåkingsprogrammet, som omfatter størstedelen av slaktekyllingproduksjonen i sommerhalvåret, er å få oversikt over forekomst av campylobacter i slaktekylling, samt gjennom handlingsplanen redusere menneskers eksponering for campylobacter via norsk slaktekylling. På slakteriene blir flokker med påvist campylobacter på gård, fryst ned i minimum tre uker eller varmebehandlet.

Fokus på smittevern og hygienerutiner på gård, samt overvåkingsprogrammet med nevnte tiltak på slakteriene, har bidratt til at forekomsten av bakterien hos fjørfe og fjørfeprodukter i Norge er lavest i Europa.

Handlingsplanene mot campylobacter

Sjekk av smittevern og hygienerutiner

Ønsker du å sjekke om du har tilfredsstillende smittevern og hygienerutiner på gården? Les vår brosjyre Smittebeskyttelse i fjørfehus. Du kan også bruke vårt sjekkskjema - gjerne sammen med din rådgiver. Vil du vite mer om drikkevannshygiene - se vårt utkast til ny brosjyre. For typegodkjente UV-anlegg – se liste på Folkehelseinstituttets nettsider. Også smittevernbrosjyre og e-læringskurs på andre språk finnes – se neste avsnitt om CamCon.

Noen viktige stikkord i smitteforebygging:

  • Godt drenerte overflater rundt fjørfehuset (unngå vanndammer)
  • Funksjonelle smittesluser og gode hygienerutiner
  • Villfuglvern og aktivt smågnagervern
  • Rutinemessig rengjøring og vedlikehold av UV-anlegg
  • Unngå smitte via utstyr, strø, miljøberikelse, mm.
  • Tilrettelegging for gode hygienerutiner rundt mottak av kyllinger
  • Kontroll med strø/gjødseldeponi og insekter

CamCon – Brosjyre og e-læringsprogram på flere språk

I perioden 2010 – 2015 ble EU-prosjektet CamCon gjennomført. Veterinærinstituttet hadde en ledende rolle i dette arbeidet. Det ble kartlagt risikofaktorer for smitte og utbredelse av campylobacter i fjørfeproduksjonen i flere land i Europa. På grunnlag av den viten en da fikk samlet, ble det utformet en brosjyre og et e-læringskurs om forebygging av campylobactersmitte på engelsk, tysk, spansk og dansk, deriblant et eget e-læringsprogram. Her er det flere nyttige illustrasjoner!

CamCon brosjyre og e-læringsprogram