Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i fjørfenæringen

Fjørfenæringa har en egen handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd. Gjeldende handlingsplan er for perioden 2022-2023. Fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier er også forankret her.

Formål

Formålet med handlingsplanen for dyrehelse og dyrevelferd er å identifisere forbedringsområder og systematisk arbeide for å løse utfordringer i næringa. Hovedmålet er å bedre vilkårene og derigjennom bidra til økt trivsel for dyrene og for de som håndterer dem - fra dyrene klekkes til de er avlivet.

Planen er delt i ti tema der fire er felles og resten er fordelt på produksjonene slaktekylling, egg og kalkun mht dyrevelferd og helse. For hvert tema er det satt opp egne mål med tilhørende verktøy/tiltak.

Forankring i næringen

Handlingsplanen er forankret i hele fjørfenæringa - både i ledelsene og i de deler av verdikjedene de enkelte tiltak vil angå. Like viktig har det vært å ha en helhetlig verdikjedetankegang. Helse, dyrevelferd og kvalitet i rugeeggproduksjonen, rugeriene, og oppalet påvirker helse, dyrevelferd og kvalitet for bruksdyrene og til slutt kvaliteten på de produktene som tilbys forbrukerne. Animalia innehar sekretærfunksjonen for handlingsplanen.

Fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier

Fjørfenæringa har, ut fra en føre-var-tilnærming, et mål om en lavest mulig forekomst av resistens i normalfloraen hos fjørfe. Næringas felles verktøy for å nå dette målet er handlingsplanen som ble iverksatt første gang i 2014. Den revideres årlig på grunnlag av ny kunnskap, resultater fra tidligere år og utviklingen i forekomst.

Fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier 2016  (Tillegg til Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring 2018-2021)