DVP storfe - resultater så langt!

Både produsenter og veterinærer er godt i gang med dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe. Nå er nesten alle produsenter med mer enn 10 storfe innrullert og har fått tildelt en besøksfrist, og over 70% har gjennomført sitt første besøk.

Innrullering

Figuren nedenfor viser fremdrift i innrullering av produsenter så langt.

Ny graf_innrullering.png

Resultater fra gjennomførte besøk

Besøket består av en gjennomgang av 16 dyrevelferdsindikatorer beskrevet i egen veileder. Disse kan vurderes som tilfredsstillende, eventuelt kan det vurderes at forhold enten bør eller må utbedres. Sistnevnte vil gi et avvik som må lukkes innen en gitt frist. Det er også mulig å registrere ekstra positive tiltak gjennomført i besetningen for å bedre dyrevelferden.

Per 100 besøk registreres det i snitt 9,2 forhold som må utbedres og 102 forhold som bør forbedres. Det største forbedringspotensialet ser ut til å være knyttet til forhold rundt dyras liggeplass, både utforming og kapasitet. Også forhold knyttet til vanntilgang og reine dyr utpeker seg som forbedringsområder, i tillegg til utforming og rutiner for bruk av smittesluse. Figuren nedenfor illustrerer de viktigste forbedringsområdene baser på gjennomførte besøk så langt.

Ordskyen viser de ulike forbedringsområdene som er avdekket på gjennomførte besøk i DVP storfe så langt. Størrelsen på ordet illustrerer hvor ofte det er satt som et forbedringspunkt sammenlignet de andre.

Ordskyen viser de ulike forbedringsområdene som er avdekket på gjennomførte besøk i DVP storfe så langt. Størrelsen på ordet illustrerer hvor ofte det er satt som et forbedringspunkt sammenlignet de andre.

På den andre siden ser vi at det i 85% av besetningene registreres at det er gjort ekstra tiltak for å bedre dyrevelferden. Det er spesielt beiteperiode utover det lovfestede kravet som utpeker seg, i tillegg til for eksempel bruk av kløbørster og tilrettelegging for samvær mellom ku og kalv. Figuren nedenfor viser de hyppigst registrerte ekstratiltakene for god dyrevelferd i besøkene så langt.

Ordskyen viser en oversikt over hittil registrerte ekstratiltak. Størrelsen på ordet illustrerer hvor ofte et ekstratiltak er registrert relativt til de andre.

Ordskyen viser en oversikt over hittil registrerte ekstratiltak. Størrelsen på ordet illustrerer hvor ofte et ekstratiltak er registrert relativt til de andre.

Veien videre

Det er gjort, og gjøres fortsatt en enorm innsats av både bønder og veterinærer for å gjennomføre disse besøkene. Vi ser allerede at det gir næringa en solid dokumentasjon på dyrevelferden hos norske storfe, og gode muligheter for konstruktivt arbeid med dyrevelferd fremover.

DVP storfe skal evalueres fortløpende, og vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, både på tekniske løsning og faglig innhold.

Vi takker for innsatsen og engasjementet så langt!