Elektroniske livdyrattester

Om kort tid lanseres elektroniske livdyrattester som tilgjengeliggjør helseinformasjon i husdyrkontrollene fra selgerbesetning slik at kjøper kan gjøre et velbegrunnet valg om dette er dyr som ønskes inn i sin besetning i forkant av transport.

Attestene skal bidra til at kjøper og livdyrformidler kan vurdere om det er smittevernsmessig forsvarlig å motta eller omsette et dyr. Disse attestene skal være tilgjengelig for kjøper senest 2 dager før planlagt transport. Dette sammenfaller med at næringen har utarbeidet en retningslinje for livdyrhandel som gir sterke føringer for dokumentasjon/opplysningsplikt og krav/anbefalinger til helsestatus.

Animalia har på vegne av bransjen utviklet en ny løsning for digitale helseattester/livdyrattester. En stor forbedring fra dagens system vil være muligheten for å kunne sende attestene på et dyr i forkant av salget. I dag er praksisen varierende og vi ser dessverre for mange tilfeller hvor attestene enten følger dyret på transport eller kommer i etterkant. Dette gjør forutsetningene for å ta et velbegrunnet valg om man faktisk ønsker dyret vanskelig. Når disse attestene nå blir heldigitale, vil det være enklere å sende de digitalt til kjøper før transport. Det vil fremdeles være livdyrformidler som gjør selve jobben med å finne hvilke individ som passer til produsenten som vil kjøpe dyr.

Den nye heldigitale løsningen inkluderer både egenerklæring for individ og besetning som produsenten skal fylle ut gjennom innlogging i Storfekjøttkontrollen eller Dyrehelseportalen. Kukontrollen vil forhåpentligvis om kort tid ha det samme tilbudet. Disse vil ha en gyldighet på 7 dager.

I tillegg vil Helseattest besetning og helseattest individ (tidligere stambok individ i Kukontrollen), som automatisk genereres på bakgrunn av data fra husdyrkontrollene, gi livdyrkjøperen all relevant informasjon som kan være av betydning for vurderingen av individet som kjøpes og besetningen det kjøpes fra. Helseattest besetning vil blant annet inneholde helsestatus (BRSV/BCoV), klauvstatus og informasjon om jurhelse der det er relevant slik at man enkelt kan få oversikt over helsestatus i besetningen. 

Veterinærer som skal fylle ut veterinærattester må logge inn via Dyrehelseportalen for sin heldigitale versjon, denne vil også ha en gyldighet på 7 dager slik som egenerklæringene. Her må individet søkes opp før utfylling av attest kan utføres. Dersom produsent har gitt samtykke til veterinær vil veterinæren også ha tilgang til relevante opplysninger fra helseattest individ (stambok individ) og helseattest buskap i første omgang fra storfekjøttkontrollen, men forhåpentligvis også fra kukontrollen om kort tid.

Dessverre vil ikke all denne informasjon og data tilgjengeliggjøres for produsenter som ikke er medlem i en husdyrkontroll da attestene benytter seg av registreringer i de respektive husdyrkontrollene. Her må livdyrformidler hente ut informasjon via andre kanaler, eksempelvis matkjedeinformasjon i Dyrehelseportalen.

Vi tror at den nye løsningen med elektroniske livdyrattester vil gjøre livdyrhandelen mer oversiktlig og forutsigbar, tidsbesparende for alle parter da den tilgjengeliggjør allerede registrert data, og at det vil bidra til å standardisere attestformatet.