Kontrollprogrammet avsluttes

Da er det bestemt at kontrollprogrammet avsluttes ved utgangen av 2022. Dette innebærer at kostnaden for analyse av prøver (BRSV/BCoV) vil tilfalle produsent fra og med 1.1.2023. Vi anbefaler fortsatt alle produsenter som kjøper/selger livdyr å ha en gyldig status ettersom det er nyttig kunnskap ift. smittevern i egen besetning og reduserer risikoen for å få smittsomme sjukdommer inn i driftsbygninger gjennom livdyrhandel.

Et av hovedformålene med kontrollprogrammet har vært å skape bevissthet og forståelse rundt smittevern. Storfenæringen har ligget langt bak fjørfe og svinenæringen både når det gjelder kunnskap, men også «forpliktelsen» i det daglige til å utøve god smittebeskyttelse i egen drift. Selv om det er gjort store fremskritt siden kontrollprogrammets oppstart så er vi ikke i mål, spesielt i enkelte produksjonsformer og en del eldre driftsbygninger. Det presiseres at programmet var et verktøy for å iverksette fokus og bevissthet rundt smittevern, og at dette videreføres gjennom andre programmer og fortsatt fokus på andre smittsomme sjukdommer.

Et eksempel er dyrevelferdsprogrammets (DVP) regelmessige gjennomgang av smittevern i «alle» landets driftsbygninger. Dette vil øke bevisstheten hos mange produsenter, heve kunnskapsnivået og forbedre smittevernet i mange besetninger.
Viktigheten av en god smittevernskultur vil kun forsterkes i fremtiden. Vi har dessverre bakterier og virus i våre naboland som kan få store konsekvenser for storfenæringen i Norge om de kommer over landegrensene, eksempelvis bakterien Mycoplasma bovis som blant annet gir alvorlige mastitter og leddbetennelser. Å etablere gode smittevernsrutiner er en investering i fremtiden, og vil gjøre produsentene bedre rustet til å forhindre å få morgendagens «fiender» inn fjøsdøra.

Beredskapstelefonen

Vi har tilegnet oss masse forståelse for smittevern gjennom pandemien både som samfunn, men også på individuelt nivå. Smittebekjempelse er en dugnad hvor vi er avhengig av tillitt og oppslutning. Vi klarer aldri å sikre oss 100 %, men vi kan redusere risiko betydelig gjennom kunnskap og handling. Human coronavirus har mange fellestrekk med BCoV og BRSV. De er høyst dynamiske ved at de smitter lett og fort, immunitet er kortvarig, sykdomsforløpet varierer stort og symptomløse smittebærere bidrar til virusets sirkulasjon. På tross av dette har vi sett en veldig positiv utvikling på innringte tilfeller til TINEs beredskapstelefon. Innmelding og varsling av kliniske mistanker til beredskapstelefonen er et svært viktig tiltak for å hindre smittespredning av BRSV og BCoV. Som tabellen under viser er forekomsten av slike tilfeller kraftig redusert siden vinteren 2017/2018. Dette er nok et resultat av mange faktorer som; bedre smittevern i mange besetninger, større forståelse for hvordan jobbe smitteforebyggende, en indre «selvjustis» ved livdyrsalg, oppslutning til beredskapstelefonen og det økte fokuset på disse virussykdommene gjennom kontrollprogrammet. Oppgangen de første årene er antatt å delvis skyldes bevisstgjøring og økt tilbøyelighet til å melde fra om kliniske mistanker.

Utvikling_beredskapstelefonen.png

Beredskapstelefonen er og vil fortsatt være et av våre viktigste smittebekjempende verktøy, og vi anbefaler på det sterkeste å melde fra ved mistanke om smittsom sjukdom.

Veien videre

At kontrollprogrammet avsluttes nå betyr ikke at programmets formål er mindre relevant, eller at jobben med smittebekjempelse forsvinner. Derimot vil fokuset endre seg til smittevern på et mer helhetlig nivå, men også en mer målrettet innsats mot smittsomme klauvsjukdommer. Vi ser dessverre en økning i antall besetninger med påviste smittsomme klauvlidelser, og for mange er dette en mer prekær «kamp» på nåværende tidspunkt.

Opprinnelig var programmet tenkt å kun strekke seg frem til 2020, men man så på daværende tidspunkt at det var hensiktsmessig å videreføre innsatsen da det ikke var etablert «andre tiltak» som videreførte målsettingen om å forbedre smittevernskulturen i storfenæringen.
Nå ser vi at vi kan videreføre bevissthet rundt smittevern gjennom DVP, bransjeretningslinje for livdyrhandel, bekjempelse av andre smittsomme sjukdommer som digital dermatitt og TINEs beredskapstelefon.

Innsatsen og ressursene som har vært lagt ned i kontrollprogrammet har vært viktige og hensiktsmessige. Næringen som helhet har en helt annen smittevernskultur nå enn tidligere. Kontrollprogrammet har også bidratt til å forebygge spredningen av andre smittsomme sykdommer, eksempelvis DD og ringorm. Og dermed har det vært en viktig bidragsyter til at ringorm ikke har fått utviklet seg mer i Rogaland i form av at mange produsenter allerede hadde gode smittevernrutiner og smittebeskyttelse. Dette har spart næringen for store økonomiske tap gjennom å forebygge smittespredning og produksjonstap.
Og nettopp derfor har kontrollprogrammet vært så viktig, og økonomisk «god butikk» for storfenæringen som helhet.

Selv om kontrollprogrammet avsluttes, vil det fortsatt være mulig å foreta prøvetaking og ha en gyldig status ift. BRSV og BCoV. Dette er noe vi anbefaler, og spesielt til produsenter som kjøper/selger livdyr. Endringen betyr kun at analysekostnaden tilfaller produsent.

 

Lykke til og god helse! 

Mvh,

Lars Erik Heggen 

Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV