Kutrivsel-prosjektet er i rute!

WelCow/Kutrivsel-prosektet ledet av Camilla Kielland ved NMBU Veterinærhøgskolen er i rute, og er nå i fasen hvor innsamlet data skal bearbeides og publiseres.

I løpet av 2021 ble det gjort registreringer i til sammen 157 norske melkekubesetninger, tilfeldig utvalgt av TINE. Conor Barry, doktorgradsstipendiat ved NMBU, besøkte nesten 100 av disse besetningene, i sin rundreise i bobil. I hver besetning ble det gjort registreringer ved hjelp av en omfattende velferdsprotokoll, WelfareQuality®. Protokollen tar mellom 4-8 timer i hvert fjøs, og det er gjort registreringer både på individ- og besetningsnivå. Undersøkelsen er begrenset til løsdriftsfjøs, av økonomiske årsaker.

Resultatene av prosjektet skal blant annet brukes til å validere dyrevelferdsindikatoren som til enhver tid er tilgjengelig i Kukontrollen (DVI). Et annet delprosjekt i Kutrivsel er å se på hvilke faktorer som kan motivere produsenten til å gjøre tiltak som løfter velferden i den enkelte besetning, ved å vurdere arbeidstilfredsheten hos norske storfebønder.

Foreløpige resultater viser at dyrevelferden hos norske melkekyr er generelt god. Det er lav forekomst av tynne dyr, og de aller fleste har god tilgang på nødvendige ressurser og godt stell. Spesielt fremhever prosjektgruppa imponerende gode resultater på menneske-dyr-relasjonen. De aller fleste norske melkekyr er trygge og rolige i møte med mennesker, noe som indikerer god velferd.

Næringas eget dyrevelferdsprogram (DVP) trekker også fram som et godt verktøy for å løfte velferden i norske storfebesetninger. Resultater fra prosjektet legges forløpende ut på Kutrivsels hjemmeside WelCow/Kutrivsel: Bedre dyrevelferden i storfebesetninger | NMBU

Camilla Kielland og Conor Barry har også besøkt Landbrukspodden: Dyrevelferd hos norske kyr – Landbrukspodden – Podcast – Podtail