Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for storfe driftes av Animalia og er et samarbeid mellom TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Q- meieriene.

Helsetjenesten skal prioritere helseutfordringer som gjelder alle driftsformer innen melk- og kjøttproduksjon i storfenæringen.

Strategiplanen til den nyorganiserte Helsetjenesten for storfe prioriterer helseutfordringer som gjelder på tvers av driftsformer i storfeholdet

  • Smittsomme sjukdommer. Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoV. Erfaringene viser at det er mulig å snu utviklingen og redusere forekomsten av de to virussjukdommene.
  • Smittebeskyttelse er viktig for at vi skal lykkes med å holde de friske dyrene friske. Større besetninger og større omsetning av dyr gjør hele næringa mer sårbar for smittsomme sjukdommer.
  • Klauvhelse er en økende utfordring med større andel løsdrift i melkekubesetningene og i ammekubesetninger der klauvhelsen ofte er et nedprioritert område.
  • Dyrevelferd med særlig vekt på kalvevelferd og dårlig klauvhelse som velferdsproblem.
  • Parasitter er felles for dyr på beite uavhengig av produksjonsform og et område som har vært lite prioritert de seinere åra på tross av fokus på økt beitebruk.
  • Riktig legemiddelbruk er sammen med god smittebeskyttelse de viktigste tiltakene for å hindre resistens.

Naturlig arbeidsdeling

Helsetjenesten for storfe vil ikke dekke alle fagområder, men skal lede og koordinere fellessatsinger og bidra til en naturlig arbeidsdeling mellom samarbeidspartnerne. Det betyr for eksempel at GENO fortsatt vil være den sentrale aktøren på fruktbarhetsområdet og at TINE vil videreføre, blant annet, sitt arbeid med jurhelse og melkekvalitet.

Årsmeldinger