Livdyrattest

Mange sjukdommer sprer seg fra fjøs til fjøs ved livdyromsetning. Med elektronisk livdyrattest som alltid er oppdatert, reduseres risikoen for å ta smittebærende dyr og dyr med uønskede følgetilstander inn i fjøset. Avvis dyr som ikke tilfredsstiller dine krav.

Medlemmer i Kukontrollen kan gå inn på medlem.tine.no og finne automatisk utfylt buskapsattest. Denne skrives ut og bekreftes av selger. Individ stambok skrives også ut og egenerklæring fylles ut av selger eller veterinærattest fylles ut av veterinær. Medlemmer av Storfekjøttkontrollen finner tilsvarende attest ved å gå inn på storfe.animalia.no

Produsenter som ikke er medlem i en kontroll, kan skrive ut pdf- attester fra denne siden og fylle ut selv. 

Andre attestformularer gir ikke god nok dokumentasjon, fra og med 1.juli 2018.

Livdyrattesten bør være kjøper i hende minst dagen før dyret ankommer. Livdyrformidler bør ha livdyrattesten minst 3 dager før dyret skal ankomme kjøper. Kjøper bør uansett holdes oppdatert om helsestatus og evt. endringer.

Skal ha kopi

Selger, kjøper, veterinær og livdyrformidler skal ha kopi. Livdyrattesten er foreløpig ikke helelektronisk og må skrives ut/kopieres i ønskede antall og enten sendes i posten eller skannes/fotograferes (NB. Må være leselig!) og sendes på e-post eller sms.

Når kreves veterinærattest?

Det kreves veterinærattest ved omsetning av alle avlsdyr. I Nortura kreves også veterinærattest ved omsetning av kalv på tvers av Norturas egne regioner. Gyldighet på veterinærattest/egenerklæring er 14 dager iflg Norturas hjemmesider.

Veterinær bekrefter innholdet i attesten

I veterinærattesten bekrefter veterinær at opplysningene i attesten er korrekte. Veterinær skal fylle ut attesten etter beste evne og opplyse om evt viktige undersøkelser som ikke er utført og hvorfor. Dyr som kan føre med smitte, skal ikke omsettes. Veterinær skal vurdere buskapsattest og sammenholde den med den kliniske undersøkelsen.

Selgers ansvar

Det er selgers ansvar ikke å selge dyr som han/hun vurderer som ikke egnet eller burde ha kjent til at ikke er egnet for salg på bakgrunn av risiko for spredning av smittsomme sjukdommer eller individets tilstand (eksempelvis klauvproblemer, uegnethet for avl osv)

Dokumentasjon gir økt trygghet for kjøper

Det er alltid risiko for å kjøpe dyr med feil og mangler og få innslep av smittsomme sjukdommer ved inntak av dyr fra andre besetninger. Kjøper må kreve dokumentasjon i form av tilfredsstillende utfylt livdyrattest. Ta ikke inn dyr i besetningen uten dokumentasjon, eksempelvis på klauvhelsa, på besetnings- og individnivå. Dersom viktige forhold ikke er undersøkt eller ikke registrert på besetnings- eller individnivå, bør ikke dyret kjøpes.