Om prosjekt «FairyTail»

Halebiting er et velferdsproblem i svineproduksjonen og en økonomisk utfordring for bonden. Hensikten med prosjektet «FairyTail» er å redusere frekvensen av halebiting i Norge og i andre land hvor Norsvin har genetikk.

Ettersom halebiting er en kompleks atferd som styres av mange faktorer er prosjektet delt i to deler: En del som omfatter driftsstyring og miljø i besetninger og en del på avl og genetikk:

Driftsstyring og miljø

I dette delprosjektet skal risikofaktorer i miljøet som påvirker forekomst av halebiting identifiseres. Dette gjøres gjennom kartlegging av besetningsmiljøet i besetninger og sammenstilling av tidligere forskningsresultater fra utlandet. Basert på denne informasjonen skal det utvikles protokoller og veiledere for å forebygge, forutse og håndtere halebiting på besetningsnivå.

En viktig del av prosjektet er å formidle tilgjengelige kunnskap ut til produsentene. En webplattform med informasjon om og forebygging av halebiting er under utvikling. I tillegg er det laget et oversiktlig flytdiagram i plakatformat, for håndtering av halebiting (se link nederst på siden).

I mai 2019 startet et fôrforsøk i samarbeid med Felleskjøpet. Et testfôr sammenliknes med et standardfôr gjennom et helt år hos en slaktegrisprodusent som har hatt utfordringer med halebiting over lengre tid. Feltverten registrerer episoder av halebiting og vurderer alvorligheten av disse, og sammen med anmerkninger fra slakteriet vil man få svar på om testfôret kan bidra positivt. I tillegg blir det fulgt med på produksjonsresultatene gjennom hele perioden.

Avl og genetikk

I denne delen av prosjektet skal det gjøres genetiske analyser av halebiting som egenskap og ses nærmere på ulike seleksjonsstrategier for å inkludere halebiting i Norsvins avlsprogram. Forekomst av halebiting registreres i Norsvins rånetest, i avlsbesetninger og i bruksbesetninger med krysningsdyr. Det har blitt utviklet en ny funksjon i et allerede eksisterende registreringssystem. Her er det mulig å registrere om grisen biter andre eller om den selv har blitt bitt. Det er frivillig for avlsbesetningene å registrere halebiting, men dette er viktig informasjon som senere kan implementeres i Norsvins avlsprogram.

Dyr på Felleskjøpets forsøksgård, Stamsædgården, blir genotypet. Her finnes tillegg til informasjon om halebiting også informasjon om produksjonsegenskaper og fôropptak.

Finansiering og tidsramme

Prosjektet hadde oppstart 01.08.2018 og går over 3 år. Det er finansiert gjennom Forskningsrådet av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), og er et samarbeidsprosjekt mellom Norsvin, Topigs Norsvin, Animalia, Felleskjøpet Fôrutvikling og NMBU. Helsetjenesten for svin sitter i prosjektgruppa og har medansvar for en arbeidspakke i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen. 

For mer informasjon om prosjektet se her eller ta kontakt med prosjektleder Kristine Hov Martinsen hos Norsvin.