Dyrevelferdsmeldinga- må bygge på oppdatert kunnskap

Mandag 27. juni arrangerte Landbruks og matdepartementet et åpent høringsmøte som en del av arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd.

Animalia deltok på høringsmøtet og la vekt på følgende fire punkter:

Stortingsmeldinga må legge et faglig og vitenskapelig perspektiv til grunn både i tilnærmingen til dyrevelferd og til alle tilgrensende fag som har betydning for utviklingen på området. Det gjelder ikke minst verdien av en kunnskapsbasert forvaltningspraksis.

Meldinga må ha et bredt perspektiv på alle forhold som har betydning for dyrevelferd. Dette må inkludere drøfting av alle konsekvenser av ulike tiltak og en kunnskapsbasert gjennomgang av de målkonfliktene det på noen områder er mellom foreslåtte dyrevelferdstiltak og andre sentrale samfunnsmål som ressursutnytting, reduserte klimagassutslipp, mattrygghet og dyrehelse.

Det er behov for en gjennomgang av driftsformer og oppstallingsforhold i alle produksjoner basert på oppdatert kunnskap og en helhetlig tilnærming. Men driftsformer og oppstallingsforhold må ikke være meldingas eneste fokus.

God dyrehelse er fortsatt viktig for god dyrevelferd. Selv om dyrevelferd er langt mer enn dyrehelse, skal ikke god helse nedvurderes som velferdsfaktor. Trusselbildet er også et helt annet på dyrehelseområdet. Økt smittepress, blant annet på grunn av globalisering og klimaendringer, kombinert med lovendringer fra EU som vi foreløpig ikke ser alle konsekvenser av, setter dyrehelsa under press. Dyrevelferdsmeldinga må derfor ta opp betydningen av fortsatt god dyrehelse, trusselbildet og mulige tiltak for å sikre fortsatt god helse.