Dyrevelferdsprogrammet for svin forskriftsfestet

Landbruks- og matdepartementet gjør nå Dyrevelferdsprogrammet for svin obligatorisk gjennom forskrift for hold av svin. Forskriften ble fastsatt 10. juni 2020.

Dyrevelferdsprogrammet for svin trådte i kraft 1.1.2019, først for slaktegrisbesetninger, og fra 1.7.2019 ble også purkebesetninger inkludert. Programmet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessig veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjuke og skadde dyr, tettere oppfølging av slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene. Besetningstype og produksjonsstørrelse avgjør hvor mange veterinære rådgivingsbesøk de minimum skal ha per år.

Les mer: