Dyrevelferdsprogram for svin

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt at det skulle utarbeides et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Dyrevelferdsprogrammet trådte i kraft 1.1.2019 for slaktegrisbesetninger. Fra 1.7.2019 ble også purkebesetninger inkludert, og programmet endret navn til Dyrevelferdsprogram for svin.

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Helsegrissystemet brukes som dokumentasjons- og rådgivingsverktøy i dyrevelferdsprogrammet.

Produsentene skal samarbeide med veterinær gjennom regelmessige rådgivingsbesøk. Besetningstype og produksjonsstørrelse avgjør hvor mange veterinære rådgivingsbesøk de minimum skal ha per år:

Antall årlig leverte

Minimum antall veterinære rådgivingsbesøk dokumentert i Helsegris

Smågris

Slaktegris

0-200

<750

1

>200

751-1500

2

 

>1500

3

Ved besøkene skal veterinær og produsent sammen gå gjennom besetningen og se på dyra og rutinene. Ved hjelp av Helsegrissystemet dokumenteres status for dyrevelferden i besetningen. Områder som gjennomgås er blant annet:

  • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sjukebinge og korrekt avliving
  • Bruk av strø- og rotemateriale
  • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteri
  • Oppstalling og dyretetthet
  • Tilgang til fôr og vann

Det er utarbeidet et hefte som gir korte veiledninger om disse områdene. Fra 1. januar 2020 ble det også obligatorisk for alle dyreeiere og røktere å bestå e-læringskurset i dyrevelferd for gris.

Avvik følges opp

Rådgivende veterinær og slakteriene følger opp avvik i Helsegrissystemet overfor produsent. Produsenten har selv ansvar for å utbedre forholdene og rådgivende veterinær lukker avvikene. Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret eller smågrissalget. Fra 1. januar 2020 fører manglende deltakelse eller for sein oppfølging av kravene i dyrevelferdsprogrammet for svin til tap av KSL.

Det er utarbeidet veiledningsmateriell og fjøslogg til produsenter og avholdt kurs og fagmøter for produsenter, veterinærer, rådgivere og ansatte i Mattilsynet. Studiehefte i dyrevelferd (bestilles hos Norsvin) og e-læringskurs og er utviklet.

Se også: