Fugleinfluensa - fortsatt viktig å følge med

Vårtrekket er snart over og det er ikke blitt rapportert om fugleinfluensa hos flere villfugler i Norge siden midten av april. Også på kontinentet rapporteres det om færre syke og døde villfugl. Veterinærinstituttet anbefaler videreføring av portforbudet ut mai. Gitt nåværende smittesituasjon, vil det trolig lettes på restriksjonene. Likevel er det verdt å merke seg det fortsatt er en del utbrudd i tamfjørfehold. Det er viktig å videreføre skjerpet smittevern og årvåkenhet med hensyn til sjukdom, produksjonsavvik og dødelighet.

Illustrasjonsfoto av gås

Fotograf : Pixabay

Den 27. november 2020 ble fugleinfluensa for første gang påvist i Norge hos en viltlevende kortnebbgås i Rogaland. Siden er det konstatert hos et 40-talls gjess, ender, svaner og måker langs med kysten, fra Svenskegrensa i øst til Bergen i vest. Flest tilfeller er blitt rapportert fra Rogaland. Nærbø fuglepark ble rammet. Ellers er ingen utbrudd rapportert, hverken i hobbyfjørfehold eller kommersielle fjørfehold.

Denne alvorlig smittsomme fuglesjukdommen har siden i høst gitt en rekke utbrudd på kontinentet og er blitt registrert hos villfugl og i hobbyfjørfehold og kommersielle besetninger flere steder i Sverige og Danmark – mange senest i februar og mars. Se Veterinærinstituttets siste risikovurdering nederst på siden. Viruset utgjør liten risiko for mennesker. Godt smittevern er avgjørende for å unngå smitte fra ville fugler til tamme fugler.

Det dreier seg om et svært sykdomsfremkallende virus (HPAI) av typen H5N8. Smitten har trolig kommet til Norge med trekkfugl fra Storbritannia. For fjørfe forårsaker viruset akutt svært høy sykelighet og død. Villfugl, særlig vannfugl, kan være friske smittebærere.

  • Det oppfordres til fortsatt årvåkenhet med hensyn til syke eller døde vannfugl og rovfugl. Meld fra til Mattilsynet via 22 40 00 00.
  • Hele landet er definert som «høyrisikoområde» i alle fall ut mai. Dette innebærer blant annet portforbud for all tamfugl. Fuglene skal som minimum holdes under tak, fysisk avskjermet fra villfugl. Det er registreringsplikt for alle hobbyfjørfehold. Alle kommersielle fjørfebesetninger med egne private vannkilder innen sonen, er pålagt desinfeksjon av drikkevannet. Mattilsynet forventer ellers at alle fjørfeprodusenter har oppdaterte smittevernplaner som alle som jobber i fjørfehuset kjenner og følger.
  • Det er igjen åpnet for forskriftsfestede KSL- og helseovervåkingsbesøk i kommersielle fjørfebesetninger, men med fortsatt skjerpede rutiner knyttet til besøksfrekvens i Rogaland

Oppdatert liste over risikoområder finner du nederst i Forskrift om høypatogen aviær influensa 

Det anbefales skjerpete smittevern- og hygienerutiner. Her har vi samlet noen:

Vi minner ellers om den generelle varslingsplikten til Mattilsynet dersom:

  • Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.
  • Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.
  • Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.
  • Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.

Se også