Fugleinfluensa - både på Øst- og Vestlandet

Den 27. november 2020 ble fugleinfluensa for første gang påvist i Norge hos en viltlevende kortnebbgås i Rogaland. Siden er det konstatert hos flere gjess, ender, svaner og måker i Rogaland, Vestland og Agder – og nå sist, medio mars, hos kanadagjess ved Sarpsborg og i Indre Østfold.. Dette viser at smittesituasjonen fortsatt er uoversiktelig og at det er all grunn til skjerpet beredskap – ikke minst med tanke på villfuglenes vårtrekk som nå er i gang – både inn Oslofjorden og opp langs Vestlandskysten. Hele landet er nå definert som «høyrisikosone», med portforbud for utegående tamfjørfe. 

Illustrasjonsfoto av gås

Fotograf : Pixabay

Denne alvorlig smittsomme fuglesjukdommen har siden i høst gitt en rekke utbrudd på kontinentet og er blitt registrert hos villfugl og i hobbyfjørfehold og kommersielle besetninger flere steder i Sverige og Danmark – mange senest nå i februar og mars. Se Veterinærinstituttets siste risikovurdering nederst på siden. Viruset utgjør liten risiko for mennesker. Godt smittevern er avgjørende for å unngå smitte fra ville fugler til tamme fugler.

Det dreier seg om et svært sykdomsfremkallende virus (HPAI) av typen H5N8. Smitten har trolig kommet med trekkfugl fra Storbritannia. For fjørfe forårsaker viruset akutt svært høy sykelighet og død. Villfugl, særlig vannfugl, kan være friske smittebærere.

  • Det oppfordres til fortsatt årvåkenhet med hensyn til syke eller døde vannfugl og rovfugl. Meld fra til Mattilsynet via 22 40 00 00.
  • Hele landet er nå definert som «høyrisikoområde». Det vil som minimum trolig gjelde til vårtrekkene er over, sjukdomspåvisningene hos villfugl blir færre og sjukdomsutbrudd i fjørfehold i Norden opphører.  
  • Dette innebærer blant annet portforbud for all tamfugl. Fuglene skal som minimum holdes under tak, fysisk avskjermet fra villfugl. Det er registreringsplikt for alle hobbyfjørfehold. Alle kommersielle fjørfebesetninger med egne private vannkilder innen sonen, er pålagt desinfeksjon av drikkevannet. Mattilsynet forventer ellers at alle fjørfeprodusenter har oppdaterte smittevernplaner som alle som jobber i fjørfehuset kjenner og følger.
  • Det er nå igjen åpnet for forskriftsfestede KSL- og helseovervåkingsbesøk i kommersielle fjørfebesetninger, men med fortsatt skjerpede rutiner knyttet til besøksfrekvens i Rogaland.

Oppdatert liste over risikoområder finner du nederst i Forskrift om høypatogen aviær influensa 

Det anbefales skjerpete smittevern- og hygienerutiner. Her har vi samlet noen:

Vi minner ellers om den generelle varslingsplikten til Mattilsynet dersom:

  • Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.
  • Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.
  • Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.
  • Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.

Se også