God oppslutning om dyrevelferdsprogrammet for svin

Dyrevelferdsprogrammet for svin er en avtale mellom alle aktørene i norsk svinenæring for i størst mulig grad å sikre og dokumentere god dyrevelferd for all norsk gris. Så godt som alle de store slaktegrisbesetningene og ca. 90 prosent av purkebesetningene er nå registrert i dyrevelferdsprogrammet.

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje, vedtok næringa i januar 2018 et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Fra 1. juli 2019 ble alle besetningstyper, også de som har purker, omfattet av det som nå heter dyrevelferdsprogrammet for svin. Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Antall besøk av veterinær avhenger av hvor mange dyr du leverer. Minimum en gang i året skal veterinær og produsent ha en omfattende gjennomgang av besetningen. Dersom man ikke følger opp dyrevelferdsprogrammet, vil produsenten trekkes i pris ved salg av smågris eller levering av slaktegris.

Bransjen har også innført obligatorisk basisopplæring i dyrevelferd for bonde og røktere. Et eget e-læringskurs blir i disse dager tilgjengelig for alle deltakere, og fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

De store er med

Fagsystemet Helsegris brukes som dokumentasjons- og rådgivingsverktøy i dyrevelferdsprogrammet.

  • Per 23. september 2019 er det registrert 912 purkebesetninger i Helsegris. Dette utgjør ca. 90 prosent av alle purkebesetninger i Norge.
  • Per 23. september 2019 er 99,4 prosent av de største slaktegrisbesetningene og 90,3 prosent av alle slaktegrisbesetninger som leverer mer enn 50 griser per år inkludert i Helsegris. Disse besetningene leverer 96 prosent av alle slaktegrisene i Norge. 
  • Besetninger med mer enn 50 griser står for 99 prosent av totalproduksjonen. De fleste av besetningene som ikke er inkludert pr. i dag er små.

Store økonomiske konsekvenser

Fra 1. januar 2019 innførte slakteriene trekk på 50 øre per kilo slakt for de som ikke er med i programmet. Dette tilsvarer et trekk på ca. 80 000 kr for en stor besetning. I tillegg er det innført et bortfall av helsegristillegg for smågrisselgende besetninger dersom de ikke tilfredsstiller kravene i programmet. Dette tilsvarer et potensielt tap på mellom 250 000 og 300 000 kr per år for en stor besetning. Besetninger som står utenfor dyrevelferdsprogrammet får heller ikke godkjent KSL-status for besetningen og får derfor KSL-trekk som er satt til 20 prosent av oppgjørspris.

Slakteriene driver aktiv oppfølging av samtlige besetninger som per i dag ikke har meldt seg inn i dyrevelferdsprogrammet for svin.

Tas inn i holdforskriften

Deltagelse i dyrevelferdsprogrammet har til nå vært frivillig. Svinenæringa har bedt myndighetene forskriftsfeste plikten til å delta i dyrevelferdsprogrammet. Mattilsynet arbeider nå med et forslag om å innarbeide det i dagens forskrift om hold av svin. Dette forslaget vil snarlig sendes ut på høring.

Les også: