Nå er skjerpede hygienerutiner ekstra viktige!

Alminnelig godt smittevern og gode hygienerutiner skal i det daglige være tilstrekkelig til å forebygge smitte av dyresjukdom fra gård til gård.

Per i dag utgjør ikke koronaviruset en fare for dyrehelsa i Norge. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Men all husdyrproduksjon med tilhørende funksjoner er nå sterkt berørt av epidemien. Det gjelder blant annet bønder, avløsere, eggpakkerier, slakterier, dyretransporter, fôrmøller, Mattilsynet, veterinærer og annet servicepersonell. Vi vet at det alltid er knyttet en viss smitterisiko til trafikk av livdyr, folk og utstyr.

Nå gjelder det å holde folk og dyr friske, og samtidig ivareta dyrevelferden. Det er viktig å gjøre det vi kan for å unngå spredning av smittsomme dyresjukdommer i husdyrproduksjonen. Det vil være en tilleggsbelastning.

Foruten Helsedirektoratets til enhver tid gjeldende anbefalinger og pålegg med hensyn til personlig hygiene, karantene og isolasjon, anbefaler Animalias helsetjenester følgende:

  • Ha oppdatert smittevernplan på plass, og følg denne (iht. Dyrehelseforskriften).
  • Sørg for at alle ansatte har fått praktisk opplæring og etterlever planen (iht. Dyrehelseforskriften).
  • Hold fysisk avstand til folk utenfra, og sørg for håndvask både før og etter alt arbeid i fjøset. Hånddesinfeksjonsmiddel er et godt supplement.
  • Sørg for regelmessig rengjøring av overflater som er i kontakt med hender (dørhåndtak, utstyr, dataterminaler, mm.).
  • Unngå unødvendig persontrafikk til og fra gård. Det gjelder blant annet gårdssalg, ikke helt nødvendig service- og vedlikeholdsarbeid etc.

Les mer om:

Bestill smittevernsskilt fra Animalia

Smittevern og "Smittesikker", opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon.

E-læringskurs om dyrehelse og smittevern