Newcastlesyke - nå er smittevern viktigere enn noen gang

Det er påvist Newcastle syke (Newcastle disease) i en verpehønsbesetning i Rogaland. I tillegg er det påvist Newcastle syke på ville duer i flere områder på Østlandet. Nå er det viktig at alle som har fjørfe har godt smittevern og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

Fotograf : Animalia

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom (liste 1) hos tamme og ville fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet i Rogaland er nå avlivet, og det er innført soner med restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen.

Viruset som forårsaker Newcastlesyke er svært smittsomt og fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Symptomene kan allikevel variere. Det er gjort funn av Newcastlesyke i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. 

Det er svært viktig at alle som har fjørfe og andre fugler har gode smitteverntiltak og melder ifra til Mattilsynet ved enhver mistanke om nye tilfeller.

Informasjonen som gjelder fugleinfluensa er like relevant for Newcastlesyke. Derfor henviser vi til disse sidene:

I Norge har det bare vært ett utbrudd av Newcastlesyke på fjørfe tidligere (1996). Det pågår et utbrudd i høst blant villduer i Oslo. Det er foreløpig ikke avklart om det det dreier seg om samme viruset. På verdensbasis har Newcastlesyke vært den mest tapsbringende alvorlige smittsomme sjukdommen i fjørfeproduksjonen i lang tid.