Tørke gir fare for forgiftninger på utmarksbeite

Både sau og storfe kan bli rammet av forgiftninger på utmarksbeite. De tre mest aktuelle plantene er Rome, Selsnepe og Landøyda.

I tørkesommere har dyra lite tilgang på gras og kan dermed gå over på andre beiteplanter. Rome vokser på fuktige lyngheier og på gras- og sigemyrer, men ikke på myrer med stillestående vann. Selsnepe vokser også på fuktige plasser. Dyra oppsøker gjerne slike områder fordi maten finnes her når det er tørt i de vanlig brukte beiteområdene.

Rome, Narthecium ossifragum, er farlig for både sau og storfe. Denne planten gir «alveld» på sau og akutt nyresvikt hos storfe. Alveld hos sau er en fryktet sykdom i Norge. I enkelte år kan det være store tap, og det er lam som angripes. Alveld gir en forgiftning som gjør at lammene hovner opp, spesielt i hodet, og får store sår i huden. Forgiftningen medfører at dyra ikke tåler sollys, noe som kalles fotosensibilisering. Behandlingen er derfor å sette syke lam mørkt og behandle skadene i huden med fet salve. Av og til må også hudinfeksjonen behandles med antibiotika.

I enkelte områder har saueeierne gjerdet inn områder med mye Rome. Det viktigste forebyggende tiltaket er å ha godt tilsyn med dyra slik at symptomer oppdages tidlig og syke dyr kan settes inn. Et annet forebyggende tiltak er å ta dyra bort fra utmarksbeitet hvis det er mulig. For dyreeier er det viktig å vite hvilke giftige planter som finnes i beitet.

Sykdom på storfe er mindre vanlig. Men i 1992, som også var en svært tørr sommer, døde minst 230 storfe av akutt nyreskade som antakelig skyldtes Rome. Denne sommeren var det tap av storfe helt fra Agder til Nordland.

Hvis det oppstår mistenkelige dødsfall hos storfe er det viktig å kontakte dyrlege. Diagnosen stilles ved å sende inn prøver etter avtale med Veterinærinstituttet. Forebyggende tiltak er å fjerne dyra fra det farlige beitet.

Planten Selsnepe finnes over store deler av landet. Den vokser på fuktige områder. Forgiftningsymptomer inntrer fort og viser seg ved noe som ligner epileptiske anfall. Dyr kan dø i  løpet av kort tid. Områder med Selsnepe bør gjerdes inn.

Planten Landøyda finnes mest i Agderfylkene. Den gir «Sirasjuka» hos storfe. Forgiftningen ødelegger leveren og viser seg som avmagring, unormal/dårlig pels og etter hvert dårlig matlyst. Sau tåler planten.