Ny organisering av Helsetjenesten for storfe

I 2017 arbeidet vi med å ta imot Helsetjenesten for storfe som fra 1. januar 2018 ble en del av Animalia.


Fotograf :

Fagstyret i Helsetjenesten for storfe startet i 2015 en strategiprosess. I denne prosessen skulle det ses på både faglige og organisatoriske utfordringer. Et klart flertall av samarbeidspartnerne bak Helsetjenesten for storfe signaliserte at de ønsket en framtidig organisering mer uavhengig av varemottaker. Det ble også gjort spørreundersøkelser blant storfeprodusenter og storfeveterinærer. Det var stor oppslutning om helsetjenesten, men få så et klart skille mellom TINE og Helsetjenesten for storfe.

Storfenæringen er i endring.

Antall melkekyr og -besetninger går ned, mens antall ammekyr og ammekubesetninger er stigende. Bekjemping av smittsomme sjukdommer krever bred oppslutning uavhengig av produksjonsform og leveringsforhold.

Summen av disse forholdene var avgjørende for at avtalepartene i helsetjenesten konkluderte med at tiden var inne for en omorganisering av Helsetjenesten for storfe. En innlemming i Animalias bransjenøytrale fagmiljø, der andre helsetjenester allerede er plassert, ble en naturlig løsning.

Strategiplanen til den nyorganiserte Helsetjenesten for storfe prioriterer helseutfordringer som gjelder på tvers av driftsformer i storfeholdet

  • Smittsomme sykdommer. Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoV. Erfaringene viser at det er mulig å snu utviklingen og redusere forekomsten av de to virussjukdommene.
  • Smittebeskyttelse er viktig for at vi skal lykkes med å holde de friske dyrene friske. Større besetninger og større omsetning av dyr gjør hele næringa mer sårbar for smittsomme sjukdommer.
  • Klauvhelse er en økende utfordring med større andel løsdrift i melkekubesetningene og i ammekubesetninger der klauvhelsen ofte er et nedprioritert område.
  • Dyrevelferd med særlig vekt på kalvevelferd og dårlig klauvhelse som velferdsproblem.
  • Parasitter er felles for dyr på beite uavhengig av produksjonsform og et område som har vært lite prioritert de seinere åra på tross av fokus på økt beitebruk.
  • Riktig legemiddelbruk er sammen med god smittebeskyttelse de viktigste tiltakene for å hindre resistens.

Naturlig arbeidsdeling

Helsetjenesten for storfe skal ikke dekke alle fagområder, men lede og koordinere fellessatsinger og bidra til en naturlig arbeidsdeling mellom samarbeidspartnerne. Det betyr for eksempel at GENO fortsatt vil være den sentrale aktøren på fruktbarhetsområdet og at TINE vil videreføre, blant annet, sitt arbeid med jurhelse og melkekvalitet.