Mindre matsvinn med effektive hygienetiltak i hele verdikjeden

Prosjektet Reinere kyllingslakt startet opp i juni 2019. Prosjektet innhenter og systematiserer kunnskap som skal optimalisere biosikkerheten på kyllinggårdene og råvareutnyttelse ut fra et hygienisk perspektiv i transportleddet og på slakteriet.

Forsøk hos Norsk Kylling AS i 2019. Ulike prøvetakingsmetoder testes for å finne den som egner seg best for kommende dekontamineringsforsøk i prosjekt Reinere kyllingslakt. Solfrid Bjørkøy, kvalitetskoordinator Norsk Kylling AS (til venstre) og Sigrun Hauge, fagsjef Mattrygghet, Animalia.

Fotograf : Animalia / Gunvor Elise Nagel Gravning

Stor aktivitet i 2019

Prosjektet har pågått i seks måneder og prosjektleder Gunvor Elise Nagel Gravning i Animalia er fornøyd med fremdriften. – Dette prosjektet har høyt fokus på blant annet prøvetaking og hurtigmetodikk. Hovedaktiviteten i 2019 har vært et forsøk med ulike prøvetakingsmetoder. Vi har sammenlignet fire ulike metoder; svaber, skylling, halsskinn og brystskinn, for å finne best egnet metode for dekontamineringsforsøk. Vi lander nok på skylling som anbefalt metode, fastslår Nagel Gravning. Utprøving av hurtigmetodikk for Campylobacter pågår også og metodikk for andre deler av prosjektet er også bestemt. Det utarbeides såkalte protokoller for Hygienisk regnskap på gårdsnivå. Dette er et effektivt verktøy for å samle informasjon om blant annet smittesikkerhet på gården. Uttesting vil starte så snart som mulig, sier Nagel Gravning.

Forsinkelser på grunn av koronasituasjonen

– Vi er i rute men må nok være forberedt på en god del forsinkelser fremover på grunn av den ekstraordinære koronasituasjonen i 2020, konstaterer Nagel Gravning.

Nå pågår forsøksplanlegging og protokoller klargjøres for kartlegging av bakteriedynamikk på slaktelinja og dekontamineringsforsøk. Selve forsøkene blir utført når situasjonen på slakterianlegget tillater det. Det er allerede gjort forbedringer på rutiner for vask og desinfeksjon av transportcontainere. Vi planlegger også uttesting av insektsnett på gårdene.

Videre arbeid

Neste fase av prosjektet (2020 – 2022) vil være konsentrert rundt tre forhold:

  • Uttesting og innsamling av informasjon om biosikkerhet ved hjelp av utviklet protokoll Hygienisk regnskap gård.
  • Kartlegging av bakteriedynamikk på slaktelinje. Hvor er det mest bakterier? Hvilke posisjoner på slaktelinja påvirker sluttresultatet mest? Hvilke tiltak kan tenkes å redusere bakterietall? Bruker indikatorbakterier som mål for forurensingsgrad.
  • Dekontamineringsforsøk for å se på effekt av enten damp eller varmt vann opp i mot slaktekvalitet.

«Reinere kyllingslakt» er et IPN-prosjekt (Innovasjonsprosjekt i næringslivet) med støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet løper fra 2019 til 2022. Totalbudsjett er på drøyt 8 millioner kroner. Prosjekteier er Norsk Kylling AS. Spesialveterinær Mattrygghet Gunvor Elise Nagel Gravning i Animalia er prosjektleder. NMBU og Veterinærinstituttet er de største FoU-partnerne. Norsk Kylling AS og Norges forskningsråd bidrar med hhv 56% og 44% av finansieringen.