Go'mørning

Fjørfenæringa høster annerkjennelse for tiltak mot resistens

Fotograf:

NORM-VET-rapporten for 2016 ble lagt fram 28. september. Den viser en betydelig reduksjon i forekomsten av resistente bakterier hos fjørfe og at Norge har en gunstig situasjon når det gjelder bruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistens.

Veterinærinstituttet gjennomfører hvert år, på oppdrag fra Mattilsynet, kartlegging av resistens. Årets rapport omfatter undesøkelser av indikatorbakterier i fjørfe, ost, sjømat, villfugl, rev og dyrefôr. I tillegg beskriver den resistens hos sjukdomsfremkallende bakterier og gir en oversikt over antibiotikabruk til dyr i Norge. Rapporten viser at det er et stabilt forbruk av antibiotika til dyr i Norge. Det er også en fortsatt dreining mot å bruke lite resistensdrivende antibiotika og tilsvarende nedgang i bruk av kritisk viktige antibiotika. I Norge brukes 10 prosent av all antibiotika til dyr, mens 90 prosent brukes til mennesker.

Gunstig situasjon

Veterinærinstituttet påpeker at sammenlignet med andre land er Norge i en unikt gunstig situasjon når det gjelder resistente bakterier hos både dyr, i mat og i fôr. Rapporten trekker fram at det har vært en nedgang i forekomsten av resistens mot cephalosporiner (ESBL) hos kylling og i kyllingkjøtt.

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet gir honnør til næringa for å ha satt i verk effektive tiltak. Næringa har siden 2014 hatt en egen handlingsplan mot antibiotikaresistens i fjørfenæringa med omfattende og ressurskrevende tiltak som bl.a. inkluderer kunnskapsbygging, krav overfor eksportører, overvåking og smittehygieniske tiltak. Bruken av antibiotika hos kylling har over lang tid vært lav. I 2016 ble tre flokker behandlet, noe som utgjør 0,07 prosent av flokkene. Funnene i NORM-VET gjenspeiler resultatene av undersøkelser gjort av bransjen selv.

NORM-VET-rapporten beskriver også resultatene fra undersøkelser av ost, sjømat og fôr. Funnene viser generelt lave nivåer, men det påvises høyere forekomst av resistente bakterier i importerte matvarer og fôr sammenlignet med norske varer.

Miljøsmitte

Det er gjennomført undersøkelser av skjell, rev og villfugl fordi det gir viktig informasjon om forekomst av resistens i miljøet rundt oss. Skjell regnes som en god indikator da de filtrerer store mengder vann. Resultatene viser lave forekomster, men likevel at resistens forekommer også hos viltlevende arter. Blant rever skutt i bynære områder ble det funnet høyere forekomst enn hos rever skutt i områder med lavere befolkningstetthet.

Viktig å bevare

Norges gunstige situasjon har krevd godt og langsiktig arbeid fra både myndigheter, veterinærer og næringa gjennom mange tiår. Det er viktig å ta vare på denne situasjonen. Derfor er de viktigste tiltakene i husdyrnæringas nye felles handlingsplan mot resistens å bevare situasjonen gjennom forebyggende helsearbeid, sjukdomsbekjempelse og riktig behandling av sjuke dyr.