Go'mørning

Fotråte i Sveits: Bekjempelse planlegges

Illustrasjonsbilde med en norsk sau på beite Fotograf: Animalia/ Grethe Ringdal

Det estimeres at 40 prosent av saueflokkene i Sveits har fotråte. En plan for bekjempelse er under utarbeidelse, og i den forbindelse ble jeg invitert til Bern for å fortelle om den norske bekjempelsen.

I Sveits er ondarta fotråte utbredt etter at smitte sannsynligvis ble introdusert til landet med import av Merinosau fra Spania. Det skjedde antakelig da døds- straffen for eksport av rasen Merino ble opphevet på 1600-tallet. I Sveits har altså fotråte spredt seg i flere hundre år.

Totalt finnes det rundt 400 000 voksne sauer i Sveits. Det er mange svært små besetninger med en snittstørrelse på ca. 30 sauer. En spørreundersøkelse blant saueprodusenter viser at ca. 40 prosent jevnlig opplever problemer med ondarta fotråte. Det tilsvarer rundt 5-6000 smitta besetninger. Forekomsten varierer litt mellom ulike «kantoner» (fylker), da noen har bekjempet fotråte i flere år i regi av den offentlige sauehelsetjenesten. I to kantoner er derfor forekomsten lavere, og sauebøndene her har ønsket en nasjonal bekjempelse for å hindre stadige nyinfeksjoner pga. fellesbeite i alpene med sau fra andre kantoner.

Ønske om bekjempelse

Det kan virke som om fotråte har et mer alvorlig sjukdomsbilde i Sveits enn i Norge, noe som kan skyldes en mer gjennomsmitta populasjon og et varmere klima. Det ser ut til at smitte i langt større grad spres på fellesbeite i Sveits enn vi har erfart i Norge. I Sveits angir produsentene i besetninger med problemer at mellom 10 og 50 prosent av dyra til enhver tid har alvorlige symptomer. I en studie der en smitta og en frisk flokk ble sammenlignet, tok det to måneder lengre før lammene var slaktemodne i den sjuke flokken.

I tillegg til at saueprodusentene selv ønsker å bekjempe ondarta fotråte, kommer det i større grad tilbakemeldinger fra turister og folk flest om at halte og knegående sauer er uakseptabelt. Forbrukerne er i økende grad opptatt av dyrevelferd.

Omfattende plan

Det sveitsiske «Mattilsynet» ønsker at alle 12 000 sveitsiske flokker skal undersøkes og prøvetas hvert år i totalt fem år, og de planlegger å utdanne 400 klauvinspektører. Til sammenligning ble det i Norge gjennom Snu Sauen 2008/2009 undersøkt 2500 flokker med ca. 250 000 sauer, hovedsakelig i Rogaland og Agderfylkene. Sveits har den fordelen at det nå er etablert bedre diagnostiske metoder for å påvise ondarta fotråte. Det er langt på vei takket være internasjonale forskningsprosjekter som ble igangsatt som en følge av bekjempelsesprogrammet i Norge.

Intensjonen er at besetninger i Sveits som får påvist fotråte må sanere før de kan delta på fellesbeite, utstillinger osv. Det gjenstår imidlertid å få på plass et regelverk som hjemler for slike restriksjoner.