Go'mørning

God norsk deltakelse på International Sheep Veterinary Congress

Bildet er fra gården «Dehesa Dos Hermanas» som har over 20 000 søyer av rasen Lacaune. Dette er et stort bruk selv i internasjonal målestokk, og den største besetningen med Lacaune i Europa. Fotograf: Animalia

I mars ble «International Sheep Veterinary Congress» arrangert i Sevilla, Spania. Saueveterinær-kongressen arrangeres vanligvis hvert fjerde år og samler saueveterinærer fra forskning, undervisning, rådgiving og privatpraksis i hele verden.

Den norske delegasjonen besto av rundt tjue deltakere fra NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Animalia, legemiddelfirmaer og privatpraktiserende veterinærer. Det ble holdt flere faglige innlegg fra Norge, blant annet om mastitt, mædi, flåttbårne sjukdommer, parasitter og de norske overvåkingsprogrammene.

Norsk sauehold er i en heldig situasjon sammenlignet med mange land, med svært god dyrehelse. Fruktbarheten i Norge er også veldig god. I utlandet er det mye bruk av hormonbehandling for å få søyene i brunst. Dette gjelder spesielt ved inseminering.

Internasjonalt er sau og geit et viktig inntektsgrunnlag for mange bønder og en svært viktig kilde til proteinrik mat i mange utviklingsland. Bærekraftig produksjon og ansvarlig bruk av antibiotika og parasittmidler var tema for flere innlegg på konferansen. Flytting av småfe utgjør en stor andel av dyretrafikk mellom land og områder, noe som er viktig å ha i tankene ved bekjempelse av smittsomme sjukdommer internasjonalt.

Alvorlig smittsomme sjukdommer

Et av temaene på kongressen var alvorlig smittsomme sjukdommer. Norge er fri for mange alvorlig smittsomme sjukdommer på sau. Det var interessant og nyttig med en gjennomgang og oversikt over alvorlige smittsomme sjukdommer (liste 1-sjukdommer i EU), deres utbredelse og bekjempelse. Spesielt var arbeidet med utrydding av Peste des petis ruminants spennende å høre om. Det er en svært nyttig påminnelse å se hvilke sjukdomsproblemer de har utfordringer med i andre land og hvordan det håndteres.

Koppesmitte trolig via sko og klær

Høsten 2022 ble det oppdaget tilfeller av sauekopper i Sør-Spania, og det pågår arbeid for å bekjempe sjukdommen. Saue- og geitekopper (Sheep and goat pox) er kategorisert som en liste 1-sjukdom i EU og her i landet. Sjukdommen er en smittsom virussjukdom, og det finnes ulike stammer som enten er artsspesifikke eller som går både på sau og geit. Viruset kan gi forandringer i hud, luftveier og fordøyelsessystemet. Sjukdommen er utbredt i store deler av Afrika, Midt-Østen og Asia. Den er ikke påvist i Norge.

Årsaken til utbruddet i Spania er trolig at viruset har kommet via smitte på skotøy og klær med sesongarbeidere fra Afrika. Dette viser hvor viktig det er med bevissthet og gode rutiner for smittebeskyttelse for besøkende og i den daglige driften.