Go'mørning

Nye fotråte-funn i høst

Fotråte kan oppdages ved at flere sauer i flokken plutselig blir halte, ikke tar støtte eller går på kne, da tilstanden er smertefull. For å oppdage fotråte, må man undersøke klauvene og ta prøver for bakteriologisk undersøkelse. Fotograf: Animalia/ Synnøve Vatn

Ondarta fotråte ble i oktober påvist på slakteri gjennom det offentlige overvåkingsprogrammet. Gjennom utredning av kontaktbesetninger er det per nå påvist smitte i totalt seks besetninger i Bjerkreim og én i Helleland i Rogaland.

Antall årlige tilfeller av ondarta fotråte har variert, men falt kraftig – fra 38 i 2008 til to i 2016. Fram til oktober i år var det påvist smitte i to kontakter til ett av fjorårets tilfeller. Men så ble det avdekket en lokal spredning med seks tilfeller i et lite område i Bjerkreim, uten at vi i skrivende stund kjenner til sannsynlig kilde til smitte inn til dette området. Vi vet nå at smitte kan ligge skjult i en besetning over flere år. Dette tilsvarer det vi kjenner fra mædi og skrapesjuke og gjør alle til krevende sjukdommer å oppdage og bekjempe. Det er derfor hele tiden tatt høyde for at det kan bli en lang sluttperiode i bekjempelsen av fotråte.

Det er ikke sjukdom utover noen få dyr med milde symptomer i noen av de seks besetningene med påvist smitte i Bjerkreim, og det er sannsynlig at smitten har vært i området over noe tid. Vi vet at naboer har stor risiko for å smitte hverandre, og i Bjerkreim er alle smitta flokker nabo med minst én annen smitta besetning. Det er så langt ikke oppdaget smitte hos noen som har solgt livdyr eller vært på fellesbeite med smitta besetninger.

Overvåking på slakteri

I tillegg til at kontakter til påviste tilfeller utredes, pågår overvåking på slakteri. Det tas hovedsakelig kun prøver ved funn av kliniske symptomer. Klauvinspektører på slakteri har de siste årene gjennomført klinisk undersøkelse av ca. 100 000 sauer årlig. Programmet er risikobasert med mest fokus på slakterier der det slaktes sau fra Rogaland og Agder, men også med begrenset overvåking av sau fra Østlandet. I tillegg tas det ut en del prøver fra kliniske mistanker over hele landet.

Hva skjer nå?

Planlegging og iverksetting av sanering gjøres fortløpende, der lokal veterinær er ansvarlig sammen med produsent. Kartlegging av kontakter iverksettes også fortløpende når nye tilfeller påvises. Etter utbruddet i Rogaland er nå nesten 90 besetninger undersøkt. En del av disse skal også undersøkes til våren.

I tillegg er det arrangert to åpne møter i Bjerkreim, kombinert med et møte for de med påvist smitte. Erfaringsutveksling og mulighet til å stille konkrete spørsmål om sanering er hovedhensikten med møtene. Tilbakemeldinger fra produsentene formidler et ønske om at all smitte må påvises og at fotråte må bekjempes, kombinert med bekymringer for resmitte fra uoppdaga besetninger. Det er viktig å påpeke at ingen har skyld i dette. Ingen har spredt fotråte med vilje.

Dette utbruddet tegner til å bli større enn det vi har sett de siste årene. Det   er svært viktig at vi bruker nødvendige ressurser på kartlegging og bekjempelse nå. Bjerkreim er en stor sauekommune med mye sau, og antall kontaktbesetninger blir derfor stort.