Go'mørning

"Smittesikker" oppdatert om MRSA

Fotograf: Konsis

«Smittesikker» er opplæringsmateriell i smittevern for ansatte i norsk husdyrproduksjon. I høst ble alle sju språkversjonene oppdatert med informasjon om testing for MRSA-bakterier.

Erfaringene fra overvåkning og sanering for MRSA-bakterier i svineproduksjonen viser at antibiotikaresistente bakterier som regel kommer inn i besetningene med folk – mennesker som oftest har vært i utlandet og fått med seg bakteriene derfra.

Testing for MRSA er viktig

For å bevare den gode situasjonen i Norge med lite antibiotikaresistente bakterier hos husdyr, er det viktig at mennesker som jobber med husdyr tester seg for MRSA. «Smittesikker» inneholder nå informasjon om hva MRSA er, hvem som skal teste seg og hvorfor testing er viktig. Hvordan testingen foregår er beskrevet, sammen med informasjon om hva som skjer hvis testen er positiv.

Smittebeskyttelse er nødvendig

Produsent og medarbeider må sammen sørge for at den ansatte oppsøker lege i Norge og får utført testen. I påvente av resultat og en evt. behandling hvis MRSA blir påvist, er det viktig at medarbeideren bruker smittevernutstyr som munnbind og hansker, overtrekksklær og hodeplagg. Generelt er gode hygienerutiner viktig. «Smittesikker» forklarer i et enkelt språk hva man må tenke på og følge opp for å unngå å introdusere og spre smitte i besetningene. Bruk av smittesluse med skifte av klær og fottøy, god håndhygiene og være nøye med hva man tar inn i besetningene er sentrale prinsipper.

Forskrift kommer for svineproduksjonen

Myndighetene arbeider med en forskrift om tiltak for personell for å ha kontroll på MRSA i svineproduksjonen. Husdyrnæringen vil være føre var og ønsker at personell med nylige opphold i utlandet blir testet for MRSA, uavhengig av hvilken dyreart de skal jobbe med.  Informasjonen i «Smittesikker» er derfor formulert slik at alle som skal jobbe med husdyr i Norge skal teste seg og bruke smittebeskyttelsesutstyr til de vet resultatet.

«Smittesikker» ut på gårdene

Etter at første versjon av «Smittesikker» ble laget i 2013, har mer enn 5000 eksemplarer av heftene blitt distribuert til norske gårder som har dyr. Mange bønder bestiller selv til sine medarbeidere. Men også landbruksrådgivningen og forsikringsbransjen sørger for at informasjon om smittevern når ut til de som jobber med husdyr i Norge.