Go'mørning

To år uten påvist fotråte på sau

Fotograf: Animalia/ Grethe Ringdal

Siden første tilfelle av ondarta fotråte ble påvist i 2008, er det lagt ned en massiv og viktig innsats for å bekjempe smitten, både fra sauenæringa og det offentlige. To år uten nye påvisninger gir grunn til optimisme, men det er fortsatt nødvendig med årvåkenhet.

Totalt har over 130 besetninger sanert for fotråte. Rundt halvparten har sanert medisinsk, mens halvparten har sanert gjennom full nedslakting. Det ble ikke påvist nye tilfeller hverken i 2020 eller i 2021, verken gjennom overvåking på slakteri eller undersøkelser av mistanker i felt.

Siden tidlig fase av prosjektet Friske føtter er det gjennomført undersøkelser på slakteri. Dyr med mistenkelige symptomer er prøvetatt og undersøkt for smitte. Ved påvising er selve flokken undersøkt, og kontakter er utredet. På den måten har slakteriundersøkelsene vært en viktig del av bekjempelsen av fotråte.

Totalt er det påvist ondarta fotråte i 16 besetninger på slakteri, og nærmere en million sauer fra 2008 og fram til nå er blitt undersøkt. 2021 var det første året uten båndlagte besetninger pga. fotråte eller kontakt med smitta besetninger. Det var kun undersøkelser av dyr i besetninger som opplevde halthet eller andre mistenkelige symptomer.

Tar prøver ved mistanke

På landsbasis undersøkes det årlig mellom 10-20 besetninger som melder om mistanke til veterinær eller Mattilsynet. Dette er en veldig viktig del av overvåking og bekjempelse. I Rogaland ber ofte Mattilsynet om at Animalia og klauvinspektørene kan gjennomføre undersøkelse og prøveta dyr med mistenkelige symptomer, mens i andre deler av landet er det privatpraktiserende veterinærer eller Mattilsynet selv som gjennomfører dette.

I 2022 er det også planlagt overvåking på slakteri, men i et litt redusert omfang. Det er Mattilsynet som er ansvarlige for overvåkingen, men det er Animalia ved hjelp av klauvinspektører som gjennomfører de praktiske undersøkelsene på slakteriet. Prøvene blir analysert ved Veterinærinstituttet.

Grunn for optimisme

Bekjempelse av fotråte er en langsiktig oppgave, da smitten kan ligge skjult i besetninger uten å gi uttalte symptomer. Vi må derfor ta høyde for at selv etter to år uten nye påvisninger i Rogaland, og sju år uten påvisinger i tidligere Aust-Agder, kan smitte ligge skjult. Sannsynligheten for dette blir mindre for hvert år som går. Situasjonen med mædi i Trøndelag har imidlertid vist hvor viktig det er å gjennomføre god overvåking over lang tid. At sauebønder melder fra ved mistenkelige symptomer er en viktig del av denne overvåkingen.