Go'mørning

Bedre markedsbalanse på sau og lam

Ole Nikolai Skulberg, direktør Nortura Totalmarked: Fotograf: Nortura

Mer hylleplass i dagligvare har gitt økt salg av både sau og lam. Samtidig er utbudet redusert gjennom en avskalling av produsenter. I sum gir dette bedre markedsbalanse enn på flere år.

– Hovedbudskapet er at vi nå har en mye bedre markedsbalanse - særlig på sau - enn foregående år. Overskuddsproblemene på sau som vi slet med i flere år, skyldtes flere forhold, forteller direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked:

1. Økning i tilførsel av sau og lam som følge av flere mordyr.
2. Flytting av telledato fra nyttår 2016/17 til 1. mars 2018. Dette førte til at mange holdt på slaktesauen fra 2016 til etter nyttår i 2016/17, men slaktet slaktesauene for 2017 i den ordinære slaktesesongen i 2017. Nortura slaktet på grunn av dette 33 % mer sau i 2017 enn i 2016.
3. Tørkesommeren 2018 førte til ekstraordinær slakting fordi mange redusere søyetallet på grunn av for lite grovfór.
4. Det ble generelt produsert mer enn det var etterspørsel etter.

Pelsdyrfôr som nødløsning

– Dette førte til at vi hadde masse saueslakt på reguleringslager høsten 2018. Vi solgte sau med betydelig rabatt og ble nødt til å be omsetningsrådet om å få omdisponere fersk sau til pelsdyrfôr for å unngå destruksjon. Dette var jo en nødløsning ingen egentlig ønsket. Heldigvis slapp vi å benytte denne kvoten fullt ut, forteller Skulberg.

Eksport til Oman

– Nortura eksporterte kommersielt (uten bruk av omsetningsrådsmidler) 992 tonn sauekjøtt til Oman i 2018/2019. Dette var et viktig bidrag til bedre markedsbalanse. I tillegg kommer det faktum at en del sauebønder har gitt seg. I utgangspunktet ingen gledelig nyhet, men det har likevel hatt en positiv effekt på markedsbalansen - isolert sett.

Lagersalg - på bekostning av sesongsalg?

– I 2020 har salget gledelig nok økt noe. Per 12. oktober ligge det an til en økning på + 8 prosent på helt slakt av lam. Kjøttbransjen har - i større grad enn tidligere - tatt ut mer lam fra reguleringslager før årets sesong. Det spennende blir å se om dette skjer på bekostning av salg av helt slakt i sesong. Men så langt ser det bra ut. Det ser også ut til at dagligvarekjedene selger mer av både sau og lam, forteller Skulberg.

Hivju tok saken

– Mange snakker om at «Matsjokket» på NRK TV i 2019, der Kristofer Hivju påtok seg jobben med «pushe» sauekjøtt, har hatt en effekt?
– Vi skal ikke undervurdere eller se bort fra en slik effekt. Og vi ser at kjedene har gitt mer hylleplass til produkter av sau og lam. Men Oman-eksporten har nok volummessig bidratt absolutt mest, sier Skulberg.

Liten koronaeffekt

– Hvilken betydning har koronapandemien og stopp i grensehandelen hatt?
– Vi ser en tydelig effekt på storfe og gris. Men med et mulig unntak av sau og lam brukt i spekemat, er effekten adskillig mindre når det gjelder saue- og lammekjøtt, avslutter han.