Go'mørning

Holdbarhet; norsk eggproduksjon i en hygienisk særstilling

Fotograf: Animalia/ Jonas Ruud

Regelverket som omhandler holdbarhet av egg i EU, er ikke en del av EØS-avtalen. EU vil flytte regelverk for egg til animaliehygiene-forordningen og dermed innføre like krav for holdbarhet for egg i hele EU/EØS-området Dersom denne flyttingen gjennomføres kan dette få store konsekvenser for norsk eggproduksjon.

I Norge gjelder kravet om at egg skal omsettes innen 21 dager etter legging. I EU er kravet til holdbarhet maks 28 dager etter legging. I dag har norske konsumegg en holdbarhet fra 28-35 dager etter leggedato fordi leggeperioden kan være en uke. Dette regelverket har gjort det mulig å hente egg hos produsent én gang i uka. Økte transportkostnader til henting av egg to ganger i uka, har Nortura anslått til 50-70 millioner kroner årlig.

Salmonellakontroll og ubrutt kjølekjede

Norske eggprodusenter er i likhet med andre husdyrproduksjoner underlagt strenge hygienekrav og jobber systematisk for å opprettholde og forbedre produksjonshygienen og dermed mattryggheten. Eggprodusenter som leverer egg til eggpakkeri har blant annet krav om at hønseflokken skal være underlagt salmonellakontroll i det nasjonale Overvåkings- og kontrollprogrammet for Salmonella. Det er dokumentert at Salmonella sjelden påvises i norskprodusert kjøtt og til nå aldri i norskproduserte egg. Det at norske høns har dokumentert god helsestatus med liten forekomst av smittestoffer som kan overføres til mennesker, gjør at også norske egg er trygt å spise. Det særnorske kjølekravet til egg som sier at egg skal oppbevares og transporteres ved en temperatur på høyst 12 grader bidrar også til å opprettholde god hygienisk standard på norske egg.

Vanlig at Salmonella forekommer i egg i mange europeiske land

Det europeiske regelverket som styrer holdbarhet for egg, er etablert med utgangspunkt i at det er stor sannsynlighet for å finne Salmonella i egg. I mange europeiske land er Salmonella i egg vanlig. Forekomst av Salmonella i norsk husdyrpopulasjon er svært lav sammenlignet med andre land. Norge har sammen med Sverige, Finland og Danmark fått innvilget en Salmonellagaranti fra EU med utgangspunkt i denne gunstige situasjonen. Denne garantien innebærer at det kan stilles særskilte krav til garanti for fravær av Salmonella for visse typer kjøtt og egg i form av salmonellasertifikat som bekrefter ikke påvist Salmonella.

Hva skjer i saken?

Norske myndigheter og norsk eggindustri jobber aktivt for at Norge skal få unntak fra eventuelt nye EU-krav om holdbarhet for egg.

Saken ble behandlet i EU i begynnelsen av april og i møtet var det flere medlemsland som sa de ikke kunne støtte saken fordi de mente at utvidelse fra 21 til 28 dagers holdbarhet vil kunne gjøre at flere faktisk blir syke av Salmonella. Utkastet til rettsakt ble på bakgrunn av ulike motforestillinger dermed ikke stemt over, og dermed heller ikke vedtatt i denne omgang. EUs ekspertgruppe for hygieneregelverk vil se på dette på nytt og komme med et revidert forslag. De gav likevel uttrykk for at de er skeptiske til ikke å ha harmoniserte regler som er like for hele EU/EØS-området.

Regelverk

Nå er gjeldende regelverk i Norge Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften) som igjen kommer fra EUs forordning (EF) 178/2002 (matlovsforordningen) art. 14 der det også blir sett til retningsgiving i Codex-veilederen (CAC/RCP 15 – 1976). EU vil flytte regelverk for egg til animaliehygiene-forordningen som dermed gir andre og like krav for holdbarhet for egg i hele EU/EØS-området.