Go'mørning

Salmonella-tilfeller i Europa og Norge – faktisk forekomst og rapportering

Antall tilfeller av human salmonellose per 100 000 innbygger i EU. Kilde: The European Union One Health 2018 Zoonoses Report (EFSAs zoonoserapport fra 2018) Fotograf:

Salmonella-infeksjon hos mennesker er en næringsmiddelbåren zoonose. Ikke alle får symptomer eller blir syke av salmonella-infeksjoner, og det vanligste er selvbegrensende symptomer som diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og noen ganger feber.

Men diaréen kan også i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Salmonella-infeksjoner kan gi blodforgiftning med mer alvorlige konsekvenser. Uttørring, spesielt hos barn, kan forekomme. Salmonellose kan i sjeldne tilfeller gi reaktiv artritt (leddbetennelse). Gjennomgått salmonella-infeksjon gir ingen varig immunitet mot senere infeksjoner.

I EU blir det hvert år registrert over 91 000 tilfeller av salmonellose hos mennesker. Den økonomiske belastingen av disse tilfellene er estimert til 3 milliarder euro per år.

Hvor utbredt er salmonella-infeksjoner hos mennesker?

I EU er salmonella-infeksjoner på andreplass etter campylobacteriose på listen over årsaker til matbårne infeksjoner hos mennesker. Figur 1 viser oversikt over registrerte tilfeller av Salmonella-infeksjoner (salmonellose) i Europa. I 2018 ble det for alle land i Europa registrert 20,1 smittetilfeller per 100 000 innbyggere. Det er stor variasjon i antall registrerte tilfeller mellom ulike land. Dette kan forklares ut fra reell forekomst av Salmonella, grad av rapportering ved sykdom forenlig med salmonellose og system til stede for å faktisk registrere smittetilfeller hos mennesker.

Salmonellose er meldepliktig i 22 av EU-landene og i Norge og Sveits, mens rapportering er frivillig i Belgia, Frankrike, Luxemburg, Nederland og Storbritannia. For 2014-2017 er det ikke registrert fullstendige tall fra Spania på forekomst av salmonellose hos mennesker. Derfor mangler det estimat for Spania.

Salmonella-forekomst i Norge

I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som tar imot registreringer om salmonellose fra fastleger, laboratorier og sykehus for registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2019 ble det i Norge registrert 1094 tilfeller av salmonellose. Av disse var 646 (59 prosent) smittet i utlandet (FHI Årsrapport 2019 Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer).

Sammenlignet med tallene fra EU, ligger Norge ganske likt hva angår antall smittetilfeller per 100 000 innbyggere. Det skyldes at det norske registreringssystemet er veldig effektivt. Eksempelvis er det ikke uvanlig at utbrudd i utlandet først oppdages i det norske systemet.

I 2019 ble det registrert 20,5 smittetilfeller per 100 000 innbyggere. I 2019 var det et nasjonalt utbrudd av Salmonella Agbeni med 56 tilfeller registrert i MSIS. Tørket fruktblanding (eksotisk miks) ble bekreftet som kilde til utbruddet.

Tendensen i antall smittetilfeller er nedadgående når en ser tilbake i et tiårsperspektiv. Dette forklares blant annet med at utenlandssmitte er redusert mest sannsynlig på grunn av kontrolltiltak som er gjennomført i fjørfe- og eggproduksjonen i Europa.

Nedgang i 2020

Tallene fra MSIS for 2020 viser en drastisk nedgang i antall påviste tilfeller av salmonellose i Norge sammenlignet med flere tidligere år. De siste 20 årene har det ikke blitt registrert færre tilfeller av salmonellose i Norge enn i 2020. Covid19-pandemien har redusert reiseaktiviteten til utlandet og dermed også grensehandelen. Statistikken viser også betydningen av utenlandssmitte på antall pasienter antatt smittet i Norge. Økt håndvask og desinfeksjon virker også inn på spisehygienen. Det kan også ha sammenheng med mindre sekundær smitte for eksempel til familiemedlemmer eller at forurensede produkter fra utlandet er spist i Norge og dermed regnes som innenlands-smitte.

1.png