Go'mørning

Tryggere mat i en verden i endring

40 europeiske representanter for kjøttbedrifter, interesseorganisasjoner, tilsynsmyndigheter og akademia diskuterte styrker og svakheter, trusler og muligheter for trygg kjøttproduksjon i Europa. Fotograf: Animalia

"Safe(r) meat in a changing world" var tittelen på et seminar som det europeiske nettverksprosjektet Ribmins arrangerte i april i Brussel. Interessenter kom sammen for å dele kunnskap og  drøfte erfaringer med risikobasert tilsyn og kontroll av kjøttproduksjonen. 

Meat safety assurance systems (MSAS) betegner hvordan tiltak og informasjon brukes helhetlig gjennom verdikjeden. Særlig kriser og nye teknologier har resultert i nye kontrollsystemer. De viktigste eksemplene er HACCP og ulike IT-baserte fagsystemer. Tiltak har også blitt satt inn i ulike deler av verdikjeden.

Det er kanskje i et verdikjedeperspektiv at Norge og Norden utmerker seg positivt. I Norge har vi for eksempel systemer for tryggere kraftfôrproduksjon, verktøy for internkontroll og kvalitetssikring som KSL, smittebeskyttelse ved import gjennom KOORIMP, organisert forebyggende helsearbeid og systematisk sykdomsbekjempelse. I tillegg kommer husdyrkontroller, Husdyrregisteret og Dyrehelseportalen, økonomiske insitamenter og bransjeretningslinjer. Det unike er at mange av disse systemene «snakker sammen», mens andre land sliter med liten tillit mellom aktørene og vilje til samarbeid. Kulturen for å dele informasjon, samarbeid og forsknings- og kunnskapsbaserte beslutninger er en nøkkel til suksess.

Barrierer og utfordringer 

Deltakerne på Ribmins-seminaret er stort sett enige om hva som bør gjøres ved sykdomsutbrudd. Forskjellen mellom landene ligger i evnen til å gjøre noe slik at problemene ikke oppstår og handle når utbrudd oppstår. Denne evnen bygger på en felles forståelse om hva vi er tjent med, rollefordeling og -forståelse, og evne til å finansiert effektive tiltak.

Kan teknologien hjelpe? 

Et mulig svar er å ta i bruk mer teknologi. IT-løsninger kan utvilsomt hjelpe både til å høyne kvalitet og redusere ressursforbruk, men det forutsetter at de nye løsningene ikke kommer i tillegg til eksisterende. Vi må ta ut gamle tiltak som ikke lenger har noen funksjon.Digital transformasjon innebærer at nye teknologier skal levere de samme resultatene, men kan bety store endringer når det gjelder hvordan vi arbeider, oppgavefordeling og roller, også når det gjelder risikobasert kjøttkontroll.

Samarbeidet fortsetter

Det ble uttrykt stort behov for denne møteplassen og ønske om gjentakelse. En arbeidsgruppe i Ribmins skal oppsummere innspill og diskusjon og publisere disse. Målet er at systemer for risikobasert kjøttkontroll utvikles videre og spres til hele Europa.

RIBMINS COST Action CA18105

Europeisk nettverksprosjekt om risikobasert kjøttkontroll og systemer for trygt kjøtt.

Deltakere fra 43 land har deltatt på regelmessige arrangementer og publiseringer.

ribmins.com