Go'mørning

Nei, vi vet ikke om planteerstatninger er bedre enn kjøttprodukter

Et rått kjøttstykke

Fotograf: Pixabay

I forskning kan man ikke trekke bastante konklusjoner fra enkeltstudier. Det behøver man store kunnskapsoppsummeringer for å kunne gjøre.

Teksten er også publisert på forskning.no

Med utgangspunkt i en artikkel publisert i the Lancet, hevder Tanja Kalchenko og Nina Johansen at forskningen nå har konkludert med at kjøttprodukter er verre for helsa enn planteerstatninger. I forskning kan man ikke trekke bastante konklusjoner fra enkeltstudier. Det behøver man store kunnskapsoppsummeringer for å kunne gjøre.  

Å forske på sammenhengen mellom kosthold og utvikling av sykdom, er svært krevende. Kroniske sykdommer utvikler seg som regel over lang tid, og i løpet av den tiden har både aktivitet, røykevaner, vekt og kostholdsmønster kunnet spille inn. Verdens kreftforskningsfond (WCRF) har kategorisert sammenhengen mellom prosessert kjøtt og tykktarmskreft som overbevisende, men forskningen har ikke vist om prosessert kjøtt i seg selv øker risikoen eller om det er andre faktorer som ligger bak.  

I dag finnes det en rekke plantebaserte kjøtterstatninger på markedet. Disse produktene gjennomgår tilsvarende prosesser som kjøtt under prosessering, men i motsetning til kjøtt er det mindre forskning på de langsiktige helseeffektene av å spise plantebaserte kjøtterstatninger. Noe av grunnen til det er at de fortsatt er relativt nye på markedet. Det trengs altså mer forskning på dette området før man kan dra bastante konklusjoner, både i positiv eller negativ retning.  

Nytt prosjekt forsker på mekanismer knyttet til tykktarmskreft 

Dette er utgangspunktet for det fireårige forskningsprosjektet Prosessert mat og tykktarmskreft: Effekt av proteinkilde, prosessering og kostholdsmønstre (CRC-3p) som startet i år. Dette er et bredt sammensatt prosjekt ledet av NMBU, med deltakere fra kjøttbransjen og akademia. 

Her brukes en spesiell musemodell for tykktarmskreft for å spore det kreftfremkallende potensialet til ultraprosesserte plantebaserte kjøtterstattere og prosesserte- og ultraprosesserte kjøttprodukter. Dette vil gi oss ny kunnskap om betydningen av proteinkilde og prosesseringsgrad på tykktarmskreftutvikling, og øke forståelsen for hvilke mekanismer som kan ligge bak en mulig kobling. Prosjektet ser også på - hvorvidt kostholdsmønster har en effekt på det kreftfremkallende potensialet til de ulike kjøtt- og plantebaserte produktene. Data fra etablerte norske prospektive epidemiologiske studier og nye data som samles inn fra en tarmscreeningstudie undersøker tarmkreftrisiko ved inntak av prosesserte kjøtt – og plantebaserte proteiner som del av et sunt eller usunt kosthold.  

Flere teorier om årsaker til tykktarmskreft 

Det er flere teorier som knyttes til mekanismene bak en mulig assosiasjon mellom inntak av prosessert kjøtt og tykktarmskreft. Dette inkluderer blant annet innholdet av hemjern, protein og fett i produktene, og at det kan påvirke tarmfloraen vår. Det er også noen teorier som ser på selve prosesseringen av kjøttet, og at det kan være stoffer som dannes under prosessering som øker risikoen for tykktarmskreft. Dersom selve prosesseringen driver kreftutviklingen, kan prosesserte plantebaserte produkter også utgjøre en tilsvarende risiko. Dette er viktig å undersøke.  Man har også sett at grupper som er undersøkt i mange av disse befolkningsstudiene, spiser et såkalt vestlig kosthold. Det kjennetegnes ved et lavt inntak av frukt og grønnsaker, mye fett, alkohol og sukker, lite fiber og fisk, og et høyt inntak av prosessert og rødt kjøtt. Fedme og lite fysisk aktivitet er også faktorer som spiller inn.  

Konklusjonen er ikke klar 

WCRF uttaler at forskningen viser at det er stadig mindre sannsynlig at en matvare eller ingrediens i seg selv øker eller beskytter mot kreft, men at det er helheten som er avgjørende. Dette understreker viktigheten av å avdekke om proteinkilde, prosesseringssgrad eller interaksjoner med andre risiko- eller beskyttelsesfaktorer i kostholdet påvirker tarmkreftrisikoen. Konklusjonen er ikke klar og derfor er det behov for mer kunnskap. Vårt prosjekt har fått midler for å bidra til nettopp å fylle noen av disse kunnskapshullene.