Dyrevelferdsprogram Kalkun

Dyrevelferdsprogram for Kalkun trådte i kraft 1. januar 2017, og det er et krav at alle som holder kalkun for kjøttproduksjon og har over 200 dyr må delta i programmet. Programmet har blitt utviklet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, hvor både Nortura, KLF, Norsk Kylling, Animalia, Norsk Fjørfelag, rugeriene, kalkunprodusentene og fôrbransjen har vært representert.

Fjørfebransjen ved Nortura og KLF har forpliktet seg til dette programmet gjennom en egen bransjeretningslinje som utfyller forskrift for hold av høns og kalkun.

Elementer fra Dyrevelferdsprogrammet for Slaktekylling har blitt inkludert så langt de har passet. Kalkunprodusentene skal ha minst to årlige helseovervåkningsbesøk av veterinær, og produksjonen skal dokumenteres gjennom bruk av produksjonskontroll. I tillegg til den årlige KSL egenrevisjonen, skal kalkunprodusenten få besøk av ekstern KSL-revisor minst hvert tredje år.

Tråputer skal registreres på alle flokker av kalkun som slaktes. Tråputene vurderes på en skala fra 0 til 3. Det gis 0 poeng til tråpute uten skader, 1 poeng til tråpute med begynnende skade, 2 poeng til tråpute med grov skade som dekker under 50% av tråputens areal, og 3 poeng til grov skade som dekker over 50% av tråputens areal. Minst 100 føtter per flokk skal bedømmes, og hver flokk får en totalskår mellom 0 og 300, der 0 er best. Slakteriet skal meddele produsenten resultatet av tråputebedømmelsen for hver flokk som slaktes. Ved tråputeskår over 120 skal produsenten søke råd hos helseovervåkningsveterinær, ventilasjonsfirma eller annen rådgiver med relevant kompetanse. Målet skal være å finne sannsynlig årsak til høy tråputeskår, og gjennomføre tiltak for å hindre tilsvarende situasjon i neste innsett.

Fra februar 2019 trådte nye innstramminger i kraft. Nå vil tråputescore over 150 poeng medføre reduksjon i dyretetthet i neste innsett. Dette er for å sikre et økt fokus på en viktig velferdsindikator, og for å redusere tråputeskader ytterligere.

Du kan lese mer om Dyrevelferdsprogram for Kalkun i dokumentene og artiklene under.

Dokumenter

Den norske kjøtt og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram kalkun

Avtale mellom KLF og Nortura om retningslinje for dyrevelferdsprogram kalkun

Brev fra Mattilsynet: Anerkjennelse av oppdatert bransjeretningslinje dyrevelferdsprogram kalkun

Forskrift om hold av høns og kalkun (Lovdata)

Felles rutiner avvikshåndtering og utestengelse

Fjørfe 8-19: Nå fører høye tråputescore til redusert tetthet

Go'mørning: Ytterligere forbedringer i dyrevelferdsprogram for kalkun