Frist årsoppgjør

Er du ferdig med Ingris-registreringene for 2019? Alle data for 2019 må registreres i Ingris innen 29. februar for at besetningen skal bli med i årsstatistikken. Ingris er viktig dokumentasjon for deg som svinebonde og svinenæringen som helhet.

Registrer det som mangler nå

For purker skal alle hendelser for alle purker i 2019 registreres. Det er viktig at bedekninger og utmeldinger på slutten av året blir med. Det samme gjelder grisinger selv om avvenning først skjer i 2020. I purkeringene er det viktig at alle kull er knyttet til riktig satellitt.
Når det gjelder smågris og slaktegris tar vi med alle puljer/innsett som er avsluttet i 2019. Dette betyr at vi tar med noen innsett som ble påbegynt i 2018. Innsett som startet i 2019, men som først er ferdig i 2020 kommer ikke med før i årsstatistikken for 2020. For smågris og slaktegris er det spesielt viktig at dere får med alle griser som er døde og forbrukt fôr i alle periodene.
Fram til rapporteringsfristen som er skuddårsdagen 29. februar vil du kunne få e-poster om vi mener det mangler data for purker eller avdelinger for smågris og slaktegris. Besetninger eller avdelinger med feil vil bli tatt ut av beregningene. Har du data for 2019 som ikke er registrert så gjør det nå. Trenger du hjelp eller vil komme i gang med Ingris, så ta kontakt med rådgiver på slakteriet eller med Ingris brukerstøtte.

Rangering av besetninger

Det blir også i år rangering og premiering de beste besetningene. Purker og purkeringer rangeres etter nøkkeltallet «Antall beregna avvente per årspurke», og det må være komplette registreringer for et helt år. For smågris og slaktegris rangeres etter poeng beregnet ut fra vektlegging av ulike nøkkeltall som blant annet daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet. For å være med i rangeringen må det være registrert fôrforbruk og minst 80% av produksjonen må være med i datagrunnlaget. Satellitter i purkeringer rangeres etter poeng beregnet ut fra nøkkeltall som totaldødelighet fram til avvenning, avvente per kull og levendefødte. Gjennomsnittet for alle satellitter er basis for poengberegningen.

Anonymitet

Data som blir registrert i Ingris inngår i gjennomsnittsberegninger og statistikker for større grupper eller geografiske områder slik at anonymiteten sikres. Ingen data fra enkeltbesetninger blir offentliggjort uten at det innhentet godkjennelse fra besetningen. Dette gjelder også ved rangering og lister med de beste besetningene.

Viktig dokumentasjon

Dokumentasjon på produksjonen er viktigere enn noen gang både for hver enkelt produsent og for hele svinenæringen. Løpende registreringer i Ingris er svært viktig som grunnlag for beregninger av prognoser. Ingris i besetningene og årsstatistikken er en av de viktigste dokumentasjonene og sammenligningsgrunnlagene for svinebransjen.