Godtgjørelse for ajourførte registreringer

Nortura Totalmarked gir godtgjørelse til smågris-produsenter som registrerer sine Ingris-data innen månedlige frister. Formålet med dette er å få bedre grunnlag for utarbeidelse av markedsprognoser for svinekjøtt. Godtgjørelsen dekkes av Nortura Totalmarked, og Norsvin står for selve utbetalingen. For året 2023 og 2024 øker satsen fra 1,5 kr til 2 kr per bedekning/inseminasjon. 

 

Forutsetningene for å få godtgjørelsen for bedekninger/inseminasjoner er:
• Data er registrert i Ingris til oppsatte månedlige frister (se nedenfor). Det utbetales godgjørelse for inseminasjonene som tilhører de månedene der registrering er gjort innen den oppsatte fristen.
• Alle innmeldinger, utmeldinger, bedekninger, grisinger og avvenninger i den aktuelle måneden skal være registrert.
• Rånenummer er registrert i forbindelse med inseminasjon/bedekning.

Frister
Det gis godtgjørelse på kr 2 pr. bedekning/ inseminasjon som er registrert i Ingris innen fristen for gjeldende måned. Fristene er slik at når måneden er omme, har man én måned på seg for å rapportere hendelsene for den aktuelle måneden (se tabell nedenfor). Eksempelvis skal alle januar-hendelser være registrert innen 1. mars, februar-hendelser skal være registrert innen 1. april osv. Godtgjørelsen for Ingrisdata dekkes i sin helhet av omsetningsrådsmidler via Nortura Totalmarked. Hensikten med ordningen er å stimulere til rask registrering og rapportering av produksjonsdata og dermed øke verdien av data til markedsprognoser.

Utbetaling
Det telles opp antall bedekninger som er registrert innen fristene gjennom et helt år, og godtgjørelsen utbetales samlet for hele året. Dersom du blir for sen med å registrere innen fristen for enkelte måneder, kan du likevel oppnå godtgjørelse for de øvrige månedene i året som er registrert innen fristen.

Minimumsbeløp for utbetaling er kr 150 ekskl. mva.

Tidspunkt for hendelse (innmeldinger, utmeldinger, bedekninger, grisinger, avvenning etc)

Frist for registrering (for å motta godtgjørelse kr 2 pr bedekning i denne måneden)
Januar 1.mars
Februar 1.april
Mars 1.mai
April 1.juni
Mai 1.juli
Juni 1.august
Juli 1.september
August 1.oktober
September 1.november
Oktober 1.desember
November 1.januar
Desember 1.februar