Lufting av sau - råd og erfaringer

Mange sauebønder har løsninger for å lufte og mosjonere søyene i drektigheten, og opplever gjerne positive effekter av dette. De kan ofte fortelle om enklere fødsel, færre helseproblemer hos søya, og kvikkere lam. Mange forteller også om økt trivsel for dyrene. Helsetjenesten for sau har det siste året undersøkt effekten av lufting nærmere, både ved hjelp av et feltforsøk og en spørreundersøkelse, resultatene kan du lese om her. I denne artikkelen oppsummerer vi en del erfaringer og gode råd som har dukket opp gjennom arbeidet.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Erfaringer fra spørreundersøkelsen

Desember 2019 sendte vi ut en spørreundersøkelse hvor vi blant annet ba om tips for praktisk gjennomføring av lufting. Totalt 403 sauebønder svarte på dette spørsmålet. Det kom mange gode råd om forhold knyttet til fjøset, uteområdet og dyra. Et utvalg av rådene er oppsummert her.


Fjøset

Flere påpeker at det er enklere å gjennomføre lufting med store binger, da kan man f.eks. ha en inngang til hver binge. Det vil uansett være en fordel å ha mange dører/luker i fjøset. Ved bruk av lettgrinder kan man ha mer fleksible avdelinger, og benytte seg av de dører og luker som finnes i fjøset. Det påpekes også at det kan være praktisk å ha mulighet for å stenge inngangene.
For produsenter som skal bygge nytt fjøs anbefales det å planlegge slik at man har gode løsninger for lufting av dyra.

Uteområdet

Det anbefales å ha relativt store luftegårder, gjerne i nærheten av fjøset. Området bør være lett å overvåke dersom man skal ha søyene ute også i lamminga. Det anbefales å bruke strø for å holde området tørt. Dersom dyra skal stå ute i all slags vær anbefaler noen å ha et område under tak, slik at det er tørre liggeplasser.

Overgang ute/inne

Flere påpeker at det er viktig å ha gode løsninger i overgangen mellom ute- og innearealet, da det fort kan bli klin og søl der hvor dyra passerer ofte. Noen forslår støpt område, andre foreslår drenering i form av f.eks. grus eller rist. God tilgang på strømateriale blir også trukket frem.
Det kan være fordelaktig å ha åpen luke slik at dyra kan gå ut og inn som de vil. En produsent foreslår da å henge plaststrimler i luka, slik at regn og snø ikke kommer inn. En annen produsent påpeker også viktigheten av å være obs på takras om vinteren.

Dyra

Mange mener det er nyttig å lufte søyene relativt hyppig og konsekvent, slik at dyra etter hvert lærer seg rutinen. Dyra bør også være tamme og håndterbare. En godt etablert fôringsplass er viktig, og noen foreslår å ha fôringsplassen et stykke unna fjøset for mer mosjon. For å unngå smittepress kan man flytte fôringsplassen jevnlig. Flere anbefaler å fôre med grovfôr ute og kraftfôr inne, kraftfôret kan da brukes som et virkemiddel for å få dyra inn.

Fordeler med lufting

I spørreundersøkelsen ble produsentene bedt om å oppgi fordelene med lufting/mosjonering av søyer i drektigheten. Svarene er oppsummert i figuren nedenfor. Skriftstørrelsen er avhengig av hvor mange som har svart det samme.

Erfaringer fra feltforsøket

Øyvind Gurandsrud i Lier er en av sauebøndene som deltok i feltforsøket. Han pleier å lufte deler av besetningen i innefôringsperioden, og har erfart hvor viktig det er å tilrettelegge slik at utearealet er tørt. Han har laget et uteområde med halm og tak over, og syns det fungerer godt. Det generelle inntrykket hans fra forsøket våren 2019 var at mosjonsgruppen lammet lettere og raskere enn søyene som stod inne. Han vil også trekke fram erfaringen med at god plass og mosjon er positivt for å forebygge spenetråkk og jurbetennelse.

 

Tips for lufting av sau fra Team Småfe i Nortua kan du lese her.

 

Tusen takk til alle som har deltatt i spørreundersøkelsen og feltforsøket!