Nytt parasitt-prosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen

Høsten 2019 ble det satt i gang et 4-årig doktorgradsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen for å kartlegge utbredelsen av leverikter, rundorm og resistente rundorm hos sau i utvalgte områder. Det skal også implementeres mer effektive metoder for å påvise disse parasittene, og effekten av mage/tarm-parasitter og leverikter på produksjonen skal studeres. Deltakelse fra sauebøndene i disse studiene er en viktig suksessfaktor for hele prosjektet.

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Av: Maiken Gravdal, Kristoffer Tysnes, Lucy Robertson og Snorre Stuen (NMBU, Veterinærhøgskolen)

Rundorm og leverikter er svært utbredt, og en viktig årsak til klinisk sykdom og produksjonstap hos sau. Vi vet at disse parasittene er utbredt her i landet, men vi vet lite om hvilken effekt de har på sykdomsutvikling, dyrevelferd og produksjon. I tillegg har vi også begrenset informasjon om utbredelsen av de ulike typer mage/tarm-parasitter.

Økt utvikling av resistens

Både næringen, bønder og veterinærer oppgir et økende fokus på utfordringer knyttet til praktisk håndtering av smitte med mage/tarm-parasitter, og da spesielt rundormen Haemonchus contortus og den store leverikten Fasciola hepatica.

Det er i de siste årene her i landet blitt påvist flere tilfeller av resistens, særlig hos H.contortus, mot parasitt-midler (benzimidazole-preparater). Med tanke på det begrensede utvalget av aktuelle preparater som er tilgjengelig her i landet for parasittbehandling av sau, er det viktig å få kartlagt resistens-utbredelsen nærmere, slik at tiltak kan iverksettes for å begrense spredning av resistente snyltere.

Klimaendring kan gi flere parasitter

Klimatiske endringer, med et varmere og fuktigere klima, kan bidra til en økende forekomst og utbredelse av parasitter. En bærekraftig håndtering av mage/tarm-parasitter vil derfor være en sentral brikke for at norske sauebønder skal kunne takle disse utfordringene.

Et doktorgradsprosjekt ledet av NMBU-Veterinærhøgskolen, i samarbeid med Helsetjenesten for sau – Animalia og utenlandske forskningsmiljøer, har følgende målsetninger:

  1. utvikle nye, tidsbesparende metoder for påvisning av rundorm og resistent rundorm hos sau, samt tidlig påvisning av den store leverikten F. hepatica,
  2. kartlegge nærmere utbredelsen av rundorm og resistent rundorm hos sau i utvalgte områder, samt utbredelsen av F. hepatica,
  3. studere effekten mage/tarm-parasitter og leverikter kan ha på produksjon.

Spørreundersøkelse

Innledningsvis i prosjektet vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse for å identifisere gårder som har spesielle utfordringer med parasitter, særlig med H. contortus og F. hepatica. Basert på informasjonen vi får fra denne spørreundersøkelsen, vil vi invitere noen produsenter til å delta i et prøvetakingsprogram våren/sommeren 2020/2021, for å sjekke effekten av behandlingen. Det vil bli samlet inn avføringsprøver fra sau fra ulike deler av landet. Dette er en god mulighet for å få kontrollert parasittbelastningen og effekt av behandlingen i egen flokk. Det er frivillig å delta, og alle resultater fra prosjektet vil være anonymisert ved publisering.

Denne undersøkelsen vil bli ledet av stipendiat Maiken Gravdal. Vi håper på stor deltakelse i spørreundersøkelsen. Det bør nevnes at etablering av nye diagnostiske metoder er tenkt å komme bønder og næringen til nytte, også etter at prosjektperioden er over.