Skjedeframfall, børframfall og tarmframfall hos søyer

perioden rundt lamming ser man en del tilfeller av skjedeframfall, tarmframfall (skjederuptur) og børframfall hos søyer. Skjedeframfall og tarmframfall ser man vanligvis før lamming, mens børframfall opptrer etter lamming. Det er viktig at registreringene av disse tilstandene blir riktige, både for oversikt og tiltak i egen besetning og for at registreringene skal komme til best mulig nytte i forebygging, avlsarbeid og forskning.

For skjedeframfall og tarmframfall (skjederuptur) er dårlige plassforhold i buken, herunder høyt lammetall,  den viktigste disponerende faktoren. Børframfall forårsakes vanligvis av en hard fødsel.

Tarmframfall (som egentlig er en skjederuptur der tarmene kommer ut gjennom en revne i skjedeveggen) har ikke tidligere hatt egen sjukdomskode, men har nå fått sjukdomskode 328 Skjederuptur (tilsvarer den engelske betegnelsen vaginal tear). Denne koden brukes i Sauekontrollen og på Helsekortene fra 2016. Kodene 320 Børframfall og 325 Skjedeframfall er som tidligere. Figur 1-3 gir en oversikt over de tre sjukdomstilstandene.

Skjedeframfall-liten.jpg

Figur 1: Skjedeframfall. Ved skjedeframfall kommer den ytre delen av fødselsveien (skjeden) til syne i kjønnsåpningen. Dette skjer vanligvis på slutten av drektigheten. Omfanget varierer. Som regel er ikke søyas allmenntilstand påvirket, men søya truer seg (presser). Ved riktig håndtering er prognosen god. Illustrasjon: Vibeke Tømmerberg

Skjederuptur_liten.jpg

Figur 2: Skjederuptur/tarmframfall. Ved denne tilstanden oppstår det en revne (ruptur) i skjedeveggen slik at tarmer kommer ut gjennom kjønnsåpningen. Dette skjer vanligvis på høydrektige søyer. Tilstanden er akutt og ofte finner man søyene døde uten forvarsel. Tilstanden er i noen tilfeller knyttet til et skjedeframfall, men ses oftest uavhengig av dette. Endetarmsframfall/endetarmsprolaps der ytre del av endetarmen presses ut, ofte som en komplikasjon til skjedeframfall, kommer ikke inn under denne tilstanden. Illustrasjon: Vibeke Tømmerberg

Børfremfall_liten.jpg

Figur 3: Børframfall. Ved denne tilstanden vrenges hele børen (livmora) ut gjennom skjedeåpningen. Dette skjer oftest straks etter lamming, vanligvis etter en hard fødsel, gjerne med ett stort lam. Børframfall er en akutt tilstand og uten riktig håndtering medfører den store lidelser for søya før hun dør. Illustrasjon: Vibeke Tømmerberg

Høsten 2015 ble det også opprettet nye utrangeringskoder i Sauekontrollen: utrangeringskode 31 for skjedeframfall og kode 32 for tarmframfall (skjederuptur). I tillegg ble utrangeringskode 30 bukbrokk (vom i skinn) opprettet.

Les mer om de ulike tilstandene på Sauehelsenett:

- Skjedframfall (vaginalprolaps)

- Tarmframfall (skjederuptur/ vaginalruptur)

- Børframfall (uterusprolaps)

- Bukbrokk (vom i skinn)