Smittevern ved overføring av livdyr

Kjøp/overføring av livdyr innebærer alltid en risiko for overføring av smittsomme sjukdommer, og bør reduseres så mye som mulig. Alle som må kjøpe inn livdyr bør gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for å få inn smitte i egen besetning. Her er generelle råd om smittevern ved kjøp av livdyr.

  • I områder med spesielle sjukdomsproblem som mædi eller fotråte kan det være fornuftig å kjøpe fra områder uten kjent forekomst.

  • Kjøp fra færrest mulig besetninger - ved å kjøpe fra mange besetninger øker risikoen for å bli kontaktbesetning ved en eventuell påvisning av smittsom sjukdom. 

  • Overføring av søyer mellom besetninger krever tillatelse fra Mattilsynet. Det er heller ikke lov å flytte småfe mellom småferegioner og ut av fylker som har hatt skrapesjuke. Flytting av værer mellom fylker krever ekstra dokumentasjon. I tillegg kan særskilte lokale bestemmelser gjelde. Spesielle regler gjelder per i dag (juli 2019) for overføring av dyr mellom besetninger i Rogaland og Aust-Agder. Kontakt ditt lokale Mattilsyn ved spørsmål om dette. Les om hvilke regler som gjelder for flytting av småfe på Mattilsynets nettsider  og i Sau og geit nr. 4/2018.

  • Vurder selgerbesetningens kontaktnettverk og risiko. Det frarådes å kjøpe dyr fra flokker som har importert livdyr fra utlandet, og fra flokker med spesielle sjukdomsproblemer (hoste, avmagring, halthet, byller, mistanke om resistente parasitter m.m.).

  • Egenerklæring helse sau er en generell egenerklæring om helsestatus i besetningen som anbefales ved all overføring av livdyr i Norge, og du finner den på Animalias nettsider.

  • Det er viktig å ha god bokføring/dokumentasjon på overføring av livdyr inn og ut av besetningen bakover i tid. Hvis dokumentasjonen er dårlig, kan det medføre at flere dyr må slaktes ved påvisning av smittsom sjukdom.

  • Innkjøpte dyr bør oppstalles uten direkte kontakt (egen binge o.l.) med besetningens egne dyr i minst 2 uker ("karantene"). Dyra bør undersøkes grundig i begynnelsen og slutten av perioden. Vurder generell helsetilstand og trivsel. Husk at sau aldri skal oppstalles helt alene - dyret bør ha mulighet til å se andre sauer dersom det står alene i karanteneperioden.

  • Resistente mage- og tarmparasitter er et økende problem hos sau, og overføring av livdyr utgjør en risiko for å få inn resistente parasitter i besetningen. Risikoen er større ved overføring av mange dyr enn enkeltdyr, men enkeltdyr kan også utgjøre en risiko. Kjøp fortrinnsvis dyr fra flokker som ikke har noen mistanke om resistens. For å redusere risikoen anbefales det at innkjøpte dyr behandles mot rundorm i mage-/tarm når de overføres til den nye besetningen. Ved usikker resistensstatus bør det brukes ivermektin (Ivomec®, Ivermax® el.l.), siden risikoen for resistens er størst mot benzimidazoler (Panacur®, Valbazen® og Curaverm®).

  • I områder der ondartet fotråte er påvist anbefales det i tillegg at innkjøpte dyr fotbades med sinksulfat i løpet av karanteneperioden, i henhold til de gjeldende forskriftskrav.