Dyrevelferdsprogram for sau

Den norske kjøttbransjen har vedtatt å etablere et felles dyrevelferdsprogram for sau. Dyrevelferdsprogrammet ble lansert desember 2023 ved at første pulje fikk varsel om å gjennomføre kurs og veterinærbesøk innen utgangen av mars 2024.

NB! Brukerstøttetelefonen er stengt fredag 10. mai og mandag 10. juni. I tillegg er telefonen sommersteng uke 28 (8.-12. juli).

Hastesaker kan sendes som epost.

For å kunne følge opp et kontinuerlig arbeid med dyrevelferd i alle produksjoner, er det utarbeidet dyrevelferdsprogrammer for de fleste dyrearter. Programmene skal bidra til å sikre at dyrevelferd er et felles konkurransefortrinn for husdyrnæringa i Norge. Nå har turen kommet til et dyrevelferdsprogram for sau (DVP sau).

Hvem skal med?

I første omgang skal alle som har over 30 vinterfôra sau ved telling 1. mars året før inkluderes. Det vil si ca. 93 prosent av all sau og ca. 69 prosent av alle besetninger. Det betyr at ca. 9000 besetninger skal innrulleres i dyrevelferdsprogrammet, regnet ut ifra tall fra siste tilgjengelige søknad om produksjonsdyrtilskudd.

Fra 2028 er ambisjonen å få med alle som leverer slakt og søker om produksjonstilskudd for sau. Det vil også være mulig å delta i dyrevelferdsprogrammet på frivillig basis fra starten av for produsenter som har færre enn 30 vinterfôra sau.

Hva innebærer DVP sau?

DVP sau består av to elementer – kurs og veterinærbesøk. Kursdelen er et obligatorisk nettkurs for produsenter om atferd og velferd for sau som skal gi grunnleggende kunnskap om sauens atferd og hvordan du kan oppnå god velferd i praksis gjennom året. Det vil omhandle hva dyrevelferd er, sett både fra dyrenes og samfunnets side, og det vil inneholde nyttige tips for å forbedre velferden hos dyrene. Kurset vil være en god forberedelse til det obligatoriske veterinærbesøket som er den andre delen av DVP sau.

Innrullert i DVP sau - hva nå?

Når du er innrullert skal du innen fristen gjennomføre kurs og ditt første veteriærbesøk. Du kan logge inn i Velferdsportal sau for å få oversikt over din status, kjøpe/gjennomføre kurs og opprette avtale med den/de veterinær(ene) som skal gjennomføre besøk hos deg. 

Veterinærbesøket skal gjennomføres minst hver 18. måned. Som dyreeier sender du forespørsel om en avtale med den/de aktuelle veterinæren(e) i den digitale plattformen Velferdsportal sau (VPsau). Dersom veterinæren svarer positivt, får han/hun tilgang til å registrere din besøksrapport. Det praktiske rundt besøket tar du direkte med din veterinær eller ditt lokale veterinærkontor. Det er viktig å avtale besøket i god tid, da det i enkelte perioden kan være veldig travelt for veterinærene. Lenke til Velferdsportal sau finner du bl.a. i Sauekontrollen.

Innrullering av besetninger

For å kunne innlemme de rundt 9 000 sauebesetningene i dyrevelferdsprogrammet, er det laget en innrulleringsplan basert på det siste sifferet i dyreholds-ID. Dyreholds-ID tildeles etter at man har registrert sauehold hos Mattilsynet. Dyreholds-ID står i øremerker i liten skrift over individnummeret. Tallet skal ha 7 siffer. Dersom det avsluttes med en bindestrek og tallet 0, så er tallet før bindestreken det siste sifferet i din Dyrehold-ID. Hvis du er usikker på din dyreholds-ID, kan du kontakte Mattilsynet.

Både kurset og det første dyrevelferdsbesøket med veterinær (DVP-besøk) skal gjennomføres senest i innrulleringsperioden for din besetning, men kan også gjennomføres tidligere.

Dyrevelferdsprogrammet vil sende ut varsler på e-post/sms i god tid for å sikre at alle produsenter er oppmerksomme på sin periode. Varslene vil sendes ved oppstart av perioden og både 30 og 14 dager før perioden er over. Siste dato i perioden er frist for å ha gjennomført besøk.

Veileder for besøket i DVP sau

Gangen i veterinærbesøket er beskrevet i en veileder slik at både veterinær og produsent kan forberede seg. Veterinærbesøket skal ikke være et tilsyn, men en arena for dialog og rådgivning. Det er et mål at besøket skal kunne bidra til økt lønnsomhet.

Dyrevelferden kartlegges og dokumenteres gjennom å besvare spørsmål og gi en score fra 1-3, hvor 1 er tilfredsstillende, 2 angir forhold som kan og bør forbedres, og 3 angir forhold som må utbedres og som vil gi avvik som må lukkes innen en gitt frist

Kurs for veterinærer

For veterinærene er det lansert en modul 3 av kurset Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle som er rettet mot saueproduksjon. Veterinærene kan utføre besøk inntil utgangen av juni 2024 uten denne modulen.

Reaksjoner ved avvik som ikke lukkes

For i størst mulig grad å sikre at dyra har hatt akseptabel dyrevelferd, vil varemottakerne iverksette økonomisk trekk ved manglende dokumentasjon på gjennomført kurs, dyrevelferdsbesøk og/eller manglende lukking av eventuelle avvik (score 3) innen oppsatt frist. Dette vil resultere i et DVP-trekk på 1 kr/kg på oppgjøret fra varemottaker etter 15 dager. Dersom fristen er overskredet med mer enn 45 dager, vil man ikke lenger få «gyldig KSL», noe som betyr 40 prosent trekk på slakteoppgjøret.

Hele næringa står bak

Hele sauenæringa står bak dyrevelferdsprogrammet. Nortura og KLF har signert bransjeretningslinjen, men Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter opp om programmet. Bransjeretningslinjen er også forevist Mattilsynet.

Animalia har ansvar for å administrere dyrevelferdsprogrammet, noe som blant annet inkluderer prosesser rundt faglig innhold og datahåndtering.

Denne informasjonssida skal til enhver tid inneholde den mest oppdaterte informasjonen om DVP sau.

Se også:

Utfyllende informasjon til kjøttbransjens retningslinje for dyrevelferdsprogram (DVP) sau: