Dyrevelferdsprogram for sau

Den norske kjøttbransjen har vedtatt å etablere et felles dyrevelferdsprogram for sau. Ifølge bransjeretningslinjen signert av Nortura og KLF er formålet å sikre en kontinuerlig forbedring og dokumentasjon av velferden hos norsk sau. Dyrevelferdsprogrammet er fortsatt under arbeid, men det vil innledes med et obligatorisk kurs for produsenter som etter planen skal lanseres høsten 2023.

For å kunne følge opp et kontinuerlig arbeid med dyrevelferd i alle produksjoner, er det utarbeidet dyrevelferdsprogrammer for de fleste dyrearter. Programmene skal bidra til å sikre at dyrevelferd er et felles konkurransefortrinn for husdyrnæringa i Norge. Nå har turen kommet til et dyrevelferdsprogram for sau (DVP sau).

Hvem skal med?

I første omgang skal alle som har over 30 vinterfôra sau ved telling 1. mars året før inkluderes. Det vil si ca. 93 prosent av all sau og ca. 69 prosent av alle besetninger. Det betyr at ca. 9000 besetninger skal innrulleres i dyrevelferdsprogrammet, regnet ut ifra tall fra siste tilgjengelige søknad om produksjonsdyrtilskudd.

Fra 2028 er ambisjonen å få med alle som leverer slakt og søker om produksjonstilskudd for sau. Det vil også være mulig å delta i dyrevelferdsprogrammet på frivillig basis fra starten av for produsenter som har færre enn 30 vinterfôra sau.

Hva innebærer DVP sau?

DVP sau består av to elementer – kurs og veterinærbesøk. Kursdelen er et obligatorisk nettkurs om atferd og velferd for sau som skal gi grunnleggende kunnskap om sauens atferd og hvordan du kan oppnå god velferd i praksis gjennom året. Det vil omhandle hva dyrevelferd er, sett både fra dyrenes og samfunnets side, og det vil inneholde nyttige tips for å forbedre velferden hos dyrene. Kurset vil være en god forberedelse til det obligatoriske veterinærbesøket som er den andre delen av DVP sau.

Veterinærbesøket skal gjennomføres minst hver 18. måned. Som dyreeier avtaler du et DVP-besøk med din veterinær. I tillegg går du inn på den digitale registreringsplattformen Velferdsportal sau (VPsau) og oppretter avtale slik at veterinæren får tilgang til å registrere din besøksrapport. Lenke til Velferdsportal sau vil du finne bl.a. i Sauekontrollen så snart dyrevelferdsprogrammet er lansert.

Gangen i veterinærbesøket og måten det skal dokumenteres på av veterinæren vil bli beskrevet i en veileder slik at både veterinær og produsent kan forberede seg. Veterinærbesøket skal ikke være et tilsyn, men en arena for dialog og rådgivning. Det er et mål at besøket skal kunne bidra til økt lønnsomhet.

Dyrevelferden kartlegges og dokumenteres gjennom å besvare spørsmål og gi en score fra 1-3, hvor 1 er tilfredsstillende, 2 angir forhold som kan og bør forbedres, og 3 angir forhold som må utbedres og som vil gi avvik som må lukkes innen en gitt frist

Reaksjoner ved avvik som ikke lukkes

For i størst mulig grad å sikre at dyra har hatt akseptabel dyrevelferd, vil varemottakerne iverksette økonomisk trekk ved manglende dokumentasjon på gjennomført kurs, dyrevelferdsbesøk og/eller manglende lukking av eventuelle avvik (score 3) innen oppsatt frist. Dette vil resultere i et DVP-trekk på 1 kr/kg på oppgjøret fra varemottaker etter 15 dager og deretter KSL-trekk dersom fristen er overskredet med mer enn 45 dager.

Hvordan og når kommer vi i gang?

Det første elementet i dyrevelferdsprogrammet – nettkurset om atferd og velferd for sau – vil etter planen lanseres høsten 2023. Du vil få Informasjon når kurset blir lansert. Du vil også bli informert i god tid før veterinærbesøk skal gjennomføres.

Denne informasjonssida skal til enhver tid inneholde den mest oppdaterte informasjonen om DVP sau.

Se også: