Helsekort til sau

Alle dyreholdere har plikt til å føre opptegnelser over sjukdom, skader og dødelighet i besetningen. Helsekortene kan benyttes til dette formålet.

Sjukdom og dødelighet skal noteres uavhengig av om dyret er undersøkt av veterinær, og uavhengig av om dyret får medisinsk behandling eller ikke. Forebyggende behandling (for eksempel vaksinering og parasittbehandling) skal også noteres.

For sau finnes det to typer helsekort:

  • Helsekort – individ brukes til å notere sjukdom og behandling av enkeltindivider, for eksempel jurbetennelse og fødselshjelp.
  • Helsekort- buskap brukes til å notere hendelser som angår hele / store deler av besetningen, for eksempel vaksinering og parasittbehandling.

På baksiden av Helsekort-buskap er det en liste med sjukdomskoder, som omfatter de sjukdommene som er mest aktuelle for sau. En fullstendig kodeliste for husdyrsjukdommer finner du her. Koder for forebyggende behandling får du ved å legge 500 til koden for sjukdommen.

Dersom du er medlem i Sauekontrollen oppfordrer vi alle til å legge inn helseopplysninger der. Det gir god oversikt over hendelser i egen besetning, i tillegg hjelper det oss til å få bedre nasjonal oversikt over hvilke helseproblemer som er de viktigste i saueholdet.

Nye Helsekort sendes ut med Sau og Geit en gang i året. Du kan også få tilsendt Helsekort ved å skrive dem ut fra lenkene ovenfor, eller ved henvendelse til Animalia/ Helsetjenesten for sau (animalia@animalia.no).

NYHET! Helsekortene finnes nå også som skrivbar PDF. Disse behøver man ikke skrive ut, bare last ned og fyll ut direkte på din PC: