Høsten er høytid for kontrollprogrammet

Av erfaring vet vi at høsten er en tid hvor mange tar prøver, da mange dyr kommer inn fra beite.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Som konsekvens av dette kan det bli stort trykk på prøveinngang hos Mastittlaboratoriet i Molde. Derfor ber vi om at det planlegges i god tid før frist for ny prøve går ut. Normalt tar det inntil 10 virkedager før svar på prøven foreligger, men av erfaring fra tidligere år kan det forventes at det i de mest hektiske periodene kan ta opptil 5 uker før svaret er klart.
Ta ut prøven i såpass god tid at produsenten ikke står i fare for å miste statusen.

Veterinærer og produsenter må selv skaffe prøvetakingsutstyr

En konsekvens av Covid-19 situasjonen for kontrollprogrammet er at det i år ikke vil bli sendt ut prøvetakingsutstyr da bedriften som har gjort denne jobben for oss stengte ned for en periode. Dette medfører at veterinærer/produsenter selv må stille med det nødvendige utstyret. Derfor ber vi alle involverte i prøvetaking av besetninger om å planlegge for dette slik at det er dekning for evt. behov av speneprøve- og blodprøveglass(4ml m/rød kork).).Speneprøveglass kan bestilles gjennom Tine, mens blodprøveglass (4ml m/rød kork) må bestilles fra leverandører av veterinærutstyr.

Gratis analyser ut 2020

Akkurat som tidligere år fortsetter vi med gratis analyse av prøvene, og det vil vare ut 2020. Vårt håp er at det vil motivere enda flere til å foreta prøvetaking slik at vi kan få enda bedre oversikt over den reelle statusen for virusene og redusere mørketallene så mye som mulig.

Noen endringer

Blodprøver til BRSV BCoV analyser skal tas i 4 ml blodprøveglass med rød kork.
En annen endring i kontrollprogrammet som er nært forestående er at tidsintervallet for prøvetaking vil endres fra 365 dager til 410 dager. Med andre ord, statusen produsenten oppnår på prøvene vil i nær fremtid være gyldig i 13,5mnd, forutsatt at det ikke er hendelser i dette tidsrommet som har betydning for smittestatus på besetningen.

Hvem skal ta hvilke prøver?

Hvilket behov produsenten har i forhold til hvilken prøvetype som bør foretas varierer da noen ønsker å oppnå Helsestorfe status, mens andre har små besetninger med lite livdyrsalg. Andre medvirkende faktorer vil også være om det har vært utbrudd i løpet av de siste 2 år eller om statusen på forrige prøve var rød/grønn. Felles for prøvene er at det må velges dyr som er født i besetningen, og at det ved blodprøve/melkeprøve anbefales å velge de yngste individene innenfor dyregruppen. Litt generell veiledning:

  • Mistanke eller utbrudd de siste 6-24mnd, så må det mest sannsynlig blodprøve til for å kunne oppnå grønn status.
  • Ved mistanke eller utbrudd de siste mnd vil status mest sannsynlig bli rød uansett prøvetype.
  • Var blodprøve positiv ved prøvetaking for 1 år siden så må det bli tatt blodprøve for å oppnå grønn status nå.
  • Har besetningen vært virusfri ved de siste prøvetakingene så vil valg av prøvetype ha liten betydning.
  • For de som ikke selger livdyr, men ønsker en besetningsstatus er valg av prøvetype uten betydning.

Uansett besetningsstørrelse og produksjonsformål ønsker vi at så mange som mulig foretar årlige prøver slik at vi får best mulig oversikt over utvikling og hjelpe oss til å begrense smitten av BRSV BCoV i landet. Og håper at gratis analyse ut 2020 vil hjelpe å motivere produsenter.

Og veien fra grønn status på virus til å bli godkjent Helsestorfe er ikke veldig lang. Da kan produsenten høste fordeler ved merverdi på dyr ved livdyrsalg og rimeligere forsikringspremie.
Vi trenger flere Helsestorfe besetninger

Hvordan få ned nysmittefrekvensen

Målsettingen med kontrollprogrammet har alltid vært å få ned nysmittefrekvensen og øke bevisstheten rundt smittevern. En forutsetning for å kunne begrense nysmittefrekvensen/utbrudd er stor oppslutning til beredskapstelefonen og deltakelse i kontrollprogrammet (som vil si prøvetaking og bevissthet rundt smittevern) slik at vi har god oversikt over utbredelsen av virusene i landet. Da er det mulig å implementere gode smitteverntiltak og begrense omfanget ved sykdomsutbrudd. Dette behovet har blitt tydelig synliggjort i den situasjonen samfunnet vårt nå er i. Vi må alle bidra til å redusere utbredelsen og konsekvensene av virusene hos storfe, i likhet med den dugnaden vi som medmennesker gjennomfører daglig nå.

Fokus på digital kommunikasjon

Grunnet Covid-19 situasjonen vi er oppe i har fokusområdene til Kontrollprogrammet endret seg litt. Tidligere var møteaktivitet høyt prioritert, noe som ikke er gjennomførbart i disse dager. Som en konsekvens av dette vil god og målrettet digital informasjonsflyt bli vektlagt. Dette vil også videreføres inn i 2021 da kontrollprogrammet vil gå over i driftsfase. Digitale møter på teams eller webinarer er eksempler på gode løsninger som kan erstatte fysiske informasjonsmøter. Hovedprioritet vil være områder som har hatt flere utbrudd den siste sesongen. Det betyr ikke at vi ikke vil bistå eller informere i områder som ønsker vår digitale tilstedeværelse.