Dyrevelferdsprogrammet for sau rulles ut for første pulje

I desember fikk de første saueprodusentene varsel om hva de trenger å gjøre for å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Fristen for å gjennomføre veterinærbesøk og obligatorisk kurs for denne puljen er ved utgangen av mars.

Fotograf : Animalia / Grethe Ringdal

De rundt 9000 saueprodusentene som omfattes av dyrevelferdsprogrammet er delt inn i fem puljer. 4. desember fikk første pulje et varsel på sms og/eller epost om at de nå var innrullert. Produsenter som ikke er registrert med verken epost eller mobilnummer i Produsentregisteret fikk brev i posten. Varselet inneholdt også frister for å gjennomføre kurs og veterinærbesøk og en lenke til praktisk informasjon om hvordan man går frem for å logge seg inn og gjøre det som trengs.

Her er mer informasjon om:

Målet er bedre dyrevelferd og bedre lønnsomhet

— God dyrevelferd er viktig for dyra, bøndene og forbrukerne. Dyrevelferdsprogrammet for sau er et verktøy for kontinuerlig forbedring av dyrevelferden hos alle, uavhengig av nåværende nivå, produksjonsform, varemottakere og geografi. Dyrevelferdsprogrammet vil også bidra til økt tillit fra forbruker gjennom dokumentasjon og åpenhet.

— Vi håper at en god dialog mellom produsent og veterinær i veterinærbesøket kan munne ut i råd om forbedringer. Vi håper også at det obligatoriske kurset vil oppleves som nyttig og relevant og at man gjennom økt kunnskap kan komme fram til måter å forbedre driften på – og dermed også øke lønnsomheten, sier spesialveterinær Siv Svendsen i Helsetjenesten for sau, som har ledet arbeidet med utviklingen av dyrevelferdsprogrammet.

Hele næringa står bak

Hele sauenæringa står bak dyrevelferdsprogrammet. Nortura og KLF har signert bransjeretningslinjen, men Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter opp om programmet. Bransjeretningslinjen er også forevist Mattilsynet.