Skjerpet situasjon rundt fugleinfluensa - portforbud innført i Rogaland

For å hindre videre spredning av smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap, innfører Mattilsynet portforbud og andre tiltak i 17 kommuner i Rogaland. I dagens smittesituasjon fraråder Helsetjenesten for fjørfe alle former for utedrift i kystnære områder.

Fugleinfluensa forårsaker høy dødelighet blant villfugl i Norge. Mattilsynet har derfor innført portforbud i enkelte områder i Rogaland, såkalte infiserte soner, tidligere kalt høyrisikosoner. Ved et slikt portforbud skal fuglene som minimum holdes under tett tak og ha vegger av netting, slik at de er fysisk avskjermet fra villfugl. Alle fjørfeprodusenter med egne private overflatevannkilder pålegges desinfeksjon av drikkevannet – også eggprodusenter. Mattilsynet forventer at alle har oppdaterte smittevernplaner.

Fokus på smittevern- og hygienetiltak

Fjørfenæringas etterlevelse av smittevern- og hygienetiltakene i hele verdikjeden for fjørfe er avgjørende for å minimere risikoen for å få inn smitte. Skjerpet fokus på dette gjelder nå året rundt og i hele landet slik situasjonen har utviklet seg. Kommer smitte inn i én virksomhet, kan alle dyrehold innen ti kilometer radius komme i soner som kan begrense forflytninger av blant annet dyr, egg, gjødsel, kadavre, mm.

Særlig er det viktig å ha kontroll på all person- og kjøretøytrafikk til og fra virksomhetene.

Anbefalinger:

 1. Sørg for at smittevernplanen din er oppdatert og at alle som er inne i fjørfehuset kjenner til og følger denne.
 2. Ha faste plasser for kjøretøy, så kryssforurensning mellom egne kjøretøy og næringskjøretøy unngås.
 3. Alt personell som skal inn skal bruke smitteslusa – også plukkepersonell. Skifte av skotøy og ytterklær og vask av hender – hver gang.
 4. Som ekstratiltak, vurder om uteskotøy skal tas av ved inngang. Ha egne sko i uren sone. Dette kommer så fall i tillegg til vanlig skifte ved smitteslusa (punktet over).
 5. Før besøkslogg med tanke på smittesporing
 6. Vask og desinfiser ramper og plattinger ved mottak av fjørfe og etter henting av egg. Se til at eggtransportør bruker eget skotøy/overtrekk på rampen til egglageret. Desinfiser gulv i egglageret etter henting.
 7. Hvis egen overflatevannkilde, sjekk at forbehandlingsanlegget, inkludert desinfeksjon, er i orden.
 8. Hvis gårdssalg av egg og andre produkter direkte fra gården – ha det et annet sted enn i tilknytning til fjørfehuset.
 9. Unngå å tiltrekke villfugl ved at de har tilgang til kraftfôrsøl (under silo), eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt. Det er særlig viktig å unngå å tiltrekke villfugl dersom det er utedrift. For eksempel må utendørsfôring unngås.
 10. Unngå kontakt med sjuke eller døde villfugl. Ved funn av syke eller døde villfugler, ta kontakt med Mattilsynet (tlf. 22 40 00 00).
 11. Unngå all oppsøkende kontakt med villfugl som jakt, ringmerking o.l.

Husk varslingsplikten i fugleinfluensaforskriften, § 3:

«Eier eller ansvarlig for dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal straks varsle Mattilsynet dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår»:

 • Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.
 • Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.
 • Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.
 • Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.

Dersom ditt fjørfehold ligger i et område med forbud mot utedrift, legg gjerne lista lavere for varsling av Mattilsynet, eventuelt søk råd hos din helseovervåkingsveterinær.

Utbrudd i sjøfuglkolonier

Det har i vår vært rapportert om en rekke utbrudd i sjøfuglkolonier i Skottland, inkludert Shetland og Orknøyene. Særlig havsuler, storjo og splitterner ser ut til å være hardt rammet, ifølge BirdLife Norge. Funn av havsuler langsmed norskekysten er uvanlig og settes i sammenheng med utbruddene i Skottland. Her i Norge er det rapportert om utbrudd blant annet på Runde på Sunnmøre og Hornøya utenfor Vardø. Det har hittil i juni vært mange enkeltfunn av havsuler, måkefugl og havørn.

Ved funn av sjuk eller død fugl

Dersom du observerer sjuke eller døde vann- og sjøfugl eller rovfugl, meld fra til Mattilsynet (tlf. 22 40 00 00), eventuelt Statens naturoppsyn. De vurderer prøvetaking, samt fjerning av døde fugler så de ikke utgjør en smittefare for andre åtseletende fugler. Selv om det er liten risiko for at mennesker blir syke, unngå å ta direkte på fuglene. Det reduserer risiko for smitte til andre fugler, f.eks. i eget fjørfehold.

Helsetjenesten for fjørfe har informasjonsmateriell om smittebeskyttelse:

Les mer: