Råd om desinfeksjon for forebygging av fugleinfluensasmitte

Med skjerpet fokus på smittebeskyttelse er det nyttig å vite om hva som anbefales av desinfeksjonsmidler og bruken av disse. For at desinfeksjonsmidler skal ha effekt, er det viktig å velge riktige produkter for ulike bruksområder og i riktige konsentrasjoner. Fugleinfluensaviruset er ikke spesielt motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler som sådan.

Vi har her tatt utgangspunkt i Mattilsynets beredskapsplan mot fugleinfluensa. I vedlegg 9 står en oversikt over aktuelle produkter og bruksområder. Animalia har en egen brosjyre om desinfeksjon der det står nyttige tips om valg og bruk av desinfeksjonsmidler på sidene 11 og 12. Generelt gjelder følgende:

  • 0,4 liter bruksløsning per m2 overflate er vanlig. Sørg for å ha kontroll på brukskonsentrasjonen! Tips om hvordan finner du i brosjyren. Ryggsprøyte er fint å bruke på mindre flater, f.eks. ramper og sluser.
  • Til desinfeksjon av sugende flater kan det være behov for dobbelt så mye bruksløsning.
  • Desinfeksjon kan godt utføres på fuktig underlag (ikke dammer). For å unngå fortynning bør konsentrasjonen på desinfeksjonsmidlet da heves med 5-10 %.
  • Best desinfeksjonseffekt får du ved temperaturer over 15°C. Ved lavere temperaturer, hev eventuelt konsentrasjonen etter anbefalingen for produktet. Enkelte desinfeksjonsmidler kan tilsettes frostvæske (glykol (etylenglykol) / monopropylenglykol). Hør med forhandler.

Valg av desinfeksjonsmidler

De desinfeksjonsmidlene som egner seg har både effekt ved lavere brukstemperaturer og er forholdsvis «robuste» overfor skitt og annet organisk materiale. Det vil si at de både har bra gjennomtrengingsevne og at de i liten grad inaktiveres ved at de reagerer med skitten. Best egnede produkter består gjerne av virkestoffer som aldehyder, peredikksyre og oksiderende stoffer – alene eller gjerne i kombinasjoner med andre. Også baser og syrer kan brukes.

Produkter med aldehyder og/eller oksidative virkestoffer

Virocid er i Mattilsynets valgte middel i beredskapsplanen – og det er et glutaraldehydprodukt som egner seg godt for de fleste formål, ned til 5°C. Frostvæske kan tilsettes for effekt ved lavere temperaturer. Alternativer er Venno FF super, Viroshield og Incimaxx T. Er i motsetning til syrer og baser mindre ødeleggende for gummi og metaller. Oksidative midler som Virkon S, Proxitane og KickStart kan også brukes. Disse kan være korrosive på noen metaller. Virkon S er fin å bruke i fotbad. Må skiftes ukentlig eller når rosafargen er borte. Alle nevnte i 2 % bruksløsning. Les bruksanvisningene!

Produkter av baser og syrer

For desinfeksjon av sprekker i betonggulv og av overflater utendørs, ved temperaturer ned under 4°C, kan hydratkalk (Ca(OH)2, lesket kalk) eller kaustisk soda (2 %) brukes. NB! Disse er etsende og korrosive på lettmetaller. Husk også varme- og eksplosjonsfare; kalk og kaustisk soda skal tilsettes tilmålt mengde vann – ikke omvendt. Kaustisk soda må skylles bort etter bruk. Brent kalk (CaO, ulesket kalk) har enda bedre effekt, men er svært reaktivt med høy varmeutvikling – vis stor forsiktighet! Anbefales ikke for innendørs bruk.