Kort om bekjempelse av fugleinfluensa (AI)

  • Fugleinfluensa er en alvorlig smittsom dyresjukdom og det er derfor Mattilsynet som står for oppfølging. Det er også felles europeiske bestemmelser som gir rammer for hvordan fugleinfluensa skal bekjempes.
  • Enhver mistanke om fugleinfluensa i et dyrehold skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet vil ta ut prøver for å avkrefte eller bekrefte diagnosen.
  • Dyreholdet der det er mistanke om fugleinfluensa båndlegges av Mattilsynet til mistanken er avkreftet.
  • Dersom diagnosen bekreftes og det påvises influensavirus blir besetningen sperret av, dyra blir avlivet og fjørfehuset sanert. Mattilsynet igangsetter også sporing for om mulig identifisere smittekilde og -vei.
  • Rundt besetningen som får påvist influensa, skal det opprettes en risikosone på minimum 3 km og en observasjonssone på minimum 10 km. Sonenes hovedformål er å hindre videre spredning av viruset. Innenfor disse sonene er det sterke begrensninger på forflytting av livdyr, rugeegg, egg og annet potensielt smittefarlig materiale. Mattilsynet fastsetter disse sonene og detaljerte bestemmelser for dem gjennom egen forskrift. Les: Dette betyr sonene rundt utbrudd av fugleinfluensa (Mattilsynet)
  • I situasjoner med økt risiko for spredning av fugleinfluensa kan Mattilsynet nedlegge forbud mot hold av fjørfe utendørs – ofte kalt portforbud. Gjeldende forskrift for portforbud i forbindelse med utbruddet i Rogaland ligger her
  • Produsenter som har fjørfehold innenfor sonene må ha nær kontakt med Mattilsynet og sin varemottaker for å avklare konsekvenser og tiltak.