Kort om bekjempelse av fugleinfluensa (AI)

  • Fugleinfluensa er en alvorlig smittsom dyresjukdom og det er derfor Mattilsynet som står for oppfølging. Det er også felles europeiske bestemmelser som gir rammer for hvordan fugleinfluensa skal bekjempes.
  • Enhver mistanke om fugleinfluensa i et dyrehold skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet vil ta ut prøver for å avkrefte eller bekrefte diagnosen.
  • Dyreholdet der det er mistanke om fugleinfluensa båndlegges av Mattilsynet til mistanken er avkreftet.
  • Dersom diagnosen bekreftes og det påvises influensavirus blir besetningen sperret av, dyra blir avlivet og fjørfehuset sanert. Mattilsynet igangsetter også sporing for om mulig identifisere smittekilde og -vei.
  • Rundt besetningen som får påvist influensa, skal det opprettes en vernesone på minimum 3 km og en overvåkningssone på minimum 10 km. Sonenes hovedformål er å hindre videre spredning av viruset. Innenfor disse sonene er det sterke begrensninger på forflytting av livdyr, rugeegg, egg og annet potensielt smittefarlig materiale. Mattilsynet fastsetter disse sonene og detaljerte bestemmelser. 
  • Produsenter som har fjørfehold innenfor sonene må ha nær kontakt med Mattilsynet og sin varemottaker for å avklare konsekvenser og tiltak.
  • I situasjoner med økt risiko for spredning av fugleinfluensa kan Mattilsynet nedlegge forbud mot hold av fjørfe utendørs – ofte kalt portforbud. 

Om funn av sjuke eller døde fugler, portforbud, bekjempelse av utbrudd og annet kan du lese mer om på Mattilsynets samleside om fugleinfluensa her.

Aktuelt regelverk

Det finnes flere forskrifter (lovdata.no) som utløser plikter og restriksjoner på ulike nivåer, avhengig av type smitte og smitteforhold. Blant disse er:

  • Forskrift om infisert sone for høypatogen aviær influensa og Newcastlesyke («portforbuds»forskriften). Formål: Hindre spredning av høypatogen aviær influensa til fugler og mennesker, og spredning av Newcastlesyke til fugler.
  • Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften). Formål: Fremme forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker. Her står blant annet kravet til smittevernplan (§32).
  • Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften). Størst relevans: Forordningens Del II Landdyr. Formål: Bekjempe sjukdomsutbrudd og forebygge videre smitte.