Ny nasjonal dyrehelsestrategi

EU har vedtatt en ny dyrehelselov som skal tre i kraft i 2021. Mattilsynet har ledet prosessen rundt regelverksutvikling i EU fra norsk side. Husdyrnæringen har vært har vært aktivt med i hele prosessen

Fotograf : Animalia

I 2018 startet arbeidet med ny nasjonal dyrehelsestrategi. Denne skal identifisere nasjonalt handlingsrom under nytt forvaltningsregime i EU, behov for nye nasjonale tiltak og avklare ansvars- og rollefordeling og økonomiske konsekvenser.

I oktober arrangerte Mattilsynet og Animalia seminaret «Dyrehelse – nasjonalt handlingsrom i et internasjonalt perspektiv». Landbruks- og matminister Bård Hoksrud som åpnet seminaret, understreket i sin tale verdien av langsiktig, målrettet samarbeid på dyrehelseområdet.

Temaene på seminaret favnet globalt arbeid med dyrehelse, god dyrehelse som forutsetning for kontroll med forekomsten av antibiotikaresistens, dyrehelse i økologisk svineproduksjon, status for smittsomme dyresykdommer i Norge og verdien av sykdomsbekjempelse og kontroll som konkurransefortrinn for produksjonen her i landet og ved eksport av avlsmateriale.

- God dyrehelse er en forutsetning for trygge animalske produkter av høy kvalitet og en kostnadseffektiv og bærekraftig matproduksjon, sa Hoksrud. Dette poenget ble gjentatt og utdypet av mange av foredragsholderne.

Det er mange grunner til at Norge bør tenke strategisk rundt dyrehelsen. Landbruks- og matdepartementet ga oppdraget med å lede og koordinere det videre arbeidet til Mattilsynet ved Norges CVO (Central Veterinary Officer) Kristina Landsverk.