Aktivt år for husdyrkontroller og Dyrehelseportalen

Samtlige husdyrkontroller lanserte i 2020 revidert avtaleverk for alle typer brukere for å møte personvernkrav (GDPR).

Fotograf : Animalia/ Jonas Ruud

– Tydelig ansvar og roller i forhold til eierskap og deling av data er noe vi er opptatt av. Det er viktig å legge til rette for bruk av data fra ulike fagsystemer til ulike formål og det er viktig å etablere gode tillitsskapende rutiner i denne sammenhengen, sier Marit Lystad, fagsjef husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen. Regionreformen medførte behov for konvertering av produsentnummer i alle fagsystemer. Hele husdyrnæringen og det offentlige var godt koordinert og den omfattende endringen forløp heldigvis uten problemer, konstaterer Lystad.

Storfekjøttkontrollen hadde i 2020 fokus på utvikling av elektroniske helseattester, egenerklæringer og veterinærattester til bruk ved livdyromsetning. Det er tilrettelagt for integrasjon og deling med flere andre systemer, som aktivitetsmåleren Sensehub. Tilrettelegging for nye data til avlsarbeidet ble supplert med en bestillingsrutiner for gentester, eksempelvis for disruptive gener.

I Ingris var ny purkeapplikasjon et viktig utviklingsprosjekt i 2020 og forbedringer ble lansert gjennom hele året. En ny fôrmodul med dataoverføringer av forbruk på individ- og bingenivå står sentralt i dette arbeidet. Fôrmodulen ferdigstilles i 2021. Ingris har også levert data til den nye klimakalkulatoren for svin i 2020.

Sauekontrollen har i 2020 ferdigstilt fôrplanen slik at den nå er komplett med alle moduler inkludert en rapport. Det har i tillegg kommet på plass maler i registrering av helse for å effektivisere registrering av rutinebehandlinger. Utover dette har det blitt gjort flere brukerønskede forbedringer, oppdatering av rammeverket bak programmet og datakvalitetsarbeid (valideringer i registrering og rettinger i databasen).

Dyrehelseportalen

2020 er året med den til nå høyeste aktiviteten i Dyrehelseportalens historie. Data fra Dyrehelseportalen er en viktig datakilde for matkjedeinformasjon (MKI) og Animalia har sammen med slakteriene bidratt aktivt i Mattilsynets prosjekt Systemstøtte kjøttkontroll gjennom hele 2020.

I samarbeid med Geno er det lansert en fullverdig seminmodul. Dette er en viktig del av grunnlaget for Veterinære reiser-modulen (VR) som realiseres  i samarbeid med Geno og Landbruksdirektoratet. Etter lansering har tilbakemeldingene vært gode og brukerne anser løsningen som nyttig. Prosjektet er et godt eksempel på offentlig-privat-samarbeid (OPS) for å utvikle gode helhetlige digitale løsninger.

Les mer: