Året 2021 oppsummert

Arbeidsåret 2021 var også i lange perioder preget av koronasituasjonen. Det gjaldt fysiske møteplasser, feltarbeid i FoU-prosjektene og det løpende klassifiseringsarbeidet ved slakteriene.

Tor Arne Ruud, administrerende direktør i Animalia

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

- Jeg er imponert over hvordan Animalias medarbeidere har funnet alternative løsninger som bidro til at vi kunne innfri forpliktelser på kritiske driftsoppgaver som for eksempel klassifisering, sier Tor Arne Ruud, administrerende direktør. Mange fysiske arenaer er kompensert med digitale konferanser og i en del av forskningsprosjektene er planlagt aktivitet tilpasset for å passe inn i strenge smitteregimer ved anlegg og på gård. En del midler er omdisponert. – Vi har for eksempel hatt større aktivitet enn planlagt når det gjelder IT-utvikling, sier Ruud.

Av større satsningsområder i 2021 trekker Ruud frem en rekke områder.

- En viktig oppgave i 2021 var videreutvikling og drift av de nasjonale dyrevelferdsprogrammene. Det er stor oppslutning om disse programmene og Animalia har bred støtte fra og tett samarbeid med alle aktører i husdyrnæringen i dette viktige arbeidet, konstaterer Ruud og legger til at også Mattilsynet anerkjenner dyrevelferdsprogrammene som er viktig faktor i forbedringsarbeidet på dyrevelferdsområdet.

Et annet område som hadde høy prioritet i 2021 var arbeid knyttet til digitalisering. Ruud trekker frem oppgradering og videreutvikling av fagsystemene og særlig Velferdsportal storfe - den teknologiske plattformen for det nyeste dyrevelferdsprogrammet på storfeområdet.

Kurs- og opplæringstjenester var også et viktig satsingsområde i 2021. Mange av de etablerte kursene ble oppgradert og flyttet over på ny læringsplattform. Etter flere års systematisk arbeid ble det i 2021 gjort investeringer i infrastruktur og systemer for tilbakemelding fra kundene som, ble implementert i januar 2022. - Jeg håper at våre kursdeltakere vil oppleve en enda bedre og mer brukervennlig kundereise i den nye kursportalen, sier Ruud.

FoU-arbeid var en viktig del av Animalias aktivitet også i 2021. Animalia arbeider langs hele verdikjeden for kjøtt og egg og dette speiles også i en bred portefølje av FoU-prosjekter – fra dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft til mattrygghet, kjøttkvalitet og automatisering.

På klassifiseringsområdet har Animalia jobbet aktivt i mange år med å utvikle og innføre nye objektive systemer for klassifisering for både storfe, lam og gris. Dette arbeidet hadde også høy prioritet i 2021.

- Ny teknologi, dokumentasjon av klassifiseringsresultat, arbeidsmetoder og kompetanseheving må gå i takt i dette viktige skiftet fra tradisjonelle, subjektive metoder til objektive og mer automatiserte metoder, understreker Ruud.

Sist, men ikke minst, trekker Ruud frem Animalias viktige arbeid på fagområdet bærekraftig produksjon og kosthold. Dokumentasjon av norske rammebetingelser for matproduksjon er viktig, sier Ruud. Animalia initierer og deltar aktivt FoU-prosjekter for å bidra til å fylle kunnskapshull.

- Kunnskapen om sammenhenger mellom kjøtt og helse er mangelfull, og vi trenger også ny kunnskap for å bygge et robust og bærekraftig norsk matsystem. Det er en altfor ensidig fokus på klimagassutslipp og det er viktig å ha en mer helhetlig tilnærming til dette viktige temaet, sier Ruud.