Lengdemåling av SMÅFE som grunnlag for KLASSEFASTSETTELSE

I begynnelsen av 2024, ikke bestemt dato, arbeider vi for å få på plass et lengdemålingssystem for alle kategorier av småfe, dvs. både sau og geit.

Mange slakterier har systemet på plass allerede, men siden ikke alle slakterier vil ha det på plass før høstsesongen for lam, vil endelig oppstart bli i første halvår av 2024.

For sau og lam vil klassifisørene ved slakteriene ha hele ansvaret for å fastsette riktig kategori, klasse og fettgruppe fram til vi får på plass obligatorisk lengdemåling.

For geit og kje vil vi ta i bruk alle EUROP klasser og fettgrupper, dvs. 15 klasser og 15 fettgrupper, slik vi har for sau og lam. I dagens system bruker vi 7 klasser og 5 fettgrupper. Vi ønsker å ta i bruk alle klasser og fettgrupper så fort dette lar seg gjøre. For å få det på plass, kreves at spesielt prissystemene takler dette.