Campylobacteriose topper sykdomslista i Europa og norsk mat er fortsatt trygg

Zoonose-rapporten fra EFSA og Europeisk senter for sykdomsforebygging og overvåkning (ECDC) for 2011 viser at Campylobacteriose fortsatt står på toppen av lista over humane sykdomstilfeller i Europa, fulgt av salmonellose på andreplass, selv om tilfellene av salmonellose fortsatt -reduseres. 

Zoonoserapporten 2011 for Norge viser at det fortsatt er svært lite smitte fra mat og dyr. Norge er fri for sykdommer som rabies, storfetuberkulose, ekinokokkose, trikinose, brucellose og kugalskap. Heller ikke Q-feber er funnet i norske dyrebesetninger

EFSA (det europeiske mattrygghetsorganet) og ECDC (europeisk senter for sykdomsforebygging og overvåkning) sin zoonoserapport har samlet informasjon fra 27 medlemsland og 3 EØS-land for 2011. Rapporten dekker 10 zoonotiske sykdommer og matbårne utbrudd, og oppsummerer at det var 5648 rapportert matbårne utbrudd som var årsak til 69 553 human sykdomstilfeller og forårsaket 93 dødsfall. De fleste av de rapporterte utbruddene ble forårsaket av Salmonella, bakterielle giftstoffer, Campylobacter og virus. De fleste human sykdomstilfellene  skyldes Shiga toksin-produserende Escherichia coli (STEC) og var forbundet med bønnespirer. De viktigste kildene til matbårne utbrudd var egg og eggprodukter, etterfulgt av blandings matprodukter, fisk og fiskeprodukter.  

I følge den norske zoonoserapporten, mottok Folkehelseinstituttet 51 varsler om mistenkte/verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd i 2011. Tre av utbruddene var hos nordmenn smittet i utlandet. Antallet syke ved utbrudd varierte fra to til 90 personer. Totalt ble ca. 850 personer rapportert syke, mens det tilsvarende tallet for 2010 var ca 800. Det vanligste mistenkte/verifiserte agens var norovirus etterfulgt av Campylobacter og Shigella

Campylobacteriose er den hyppigst rapporterte humansykdommen i Europa for 6. år på rad. Antall tilfeller varierer mye mellom landene. Det ble rapportert inn 220 209 tilfeller. Antall bekreftede tilfeller av campylobacteriose i Europa har hatt en betydelig økende trend i de siste fire årene, sammen med en klar sesongvariasjon. Forekomsten av Campylobacter er fortsatt høy i kyllingkjøtt.  Våren 2001 ble en handlingsplan mot Campylobacter hos norske slaktekyllinger iverksatt. Programmet innebærer at alle slaktekyllingflokker som slaktes til de er 50 dager gamle prøvetas ca. 4 dager før slakting. Fra 2009 har dette kun blitt gjort i perioden 1. mai – 31. oktober. Slakt fra flokker som man vet er positive før slakting, blir varmebehandlet eller frosset i minst 3 uker før omsetning. Gårder som leverer positive flokker, får faglig veiledning og råd om smitteforebyggende tiltak. I Norge ble rapportert til sammen 3005 tilfeller av Campylobacteriose og av disse var 1475 (49 %) smittet i utlandet. 

Antall salmonellosetilfeller hos mennesker var redusert med 5,4% sammenlignet med 2010, og med så mye som 37,9% sammenlignet med 2007. En statistisk signifikant fallende trend i EU ble observert over perioden 2008-2011. Det ble rapportert 95548 human-tilfeller i EU i 2011. Det antas at den observerte reduksjonen i salmonellosetilfeller hovedsakelig er et resultat av vellykket Salmonella kontrollprogram i fjørfe-flokker. Tilsvarende i Norge ble det rapportert 1290 tilfeller av salmonellose hvorav 311(24 %) var smittet i landet. 

Når det gjelder listeriose var det noe reduksjon i humantilfeller sammenlignet med 2010. Det ble rapportert 1 476 bekreftede tilfeller i Europa. Listeria monocytogenes ble sjelden funnet over mattrygghetsgrensen på ready-to-eat foods. Prøver som overskrider denne grensen ble oftest funnet i fiskeprodukter, ost og spekepølser. I Norge ble det rapportert 21 listeriose tilfeller med fire dødsfall. 

Totalt var det 9485 Shiga toksin-produserende E. coli infeksjoner som ble rapportert i 2011 i Europa. Dette utgjorde en 2,6-gangs økning sammenlignet med 2010. Av de tilfellene hvor serogruppe var kjent, var flest serogruppe O157. Så mange som 1064 tilfeller var serogruppe O104, og det skyldes et stort utbrudd hovedsakelig i Tyskland og andre land. Antallet rapporterte E. coli-tilfeller har vært økende i EU siden 2008. De fleste funnene i dyr og mat er gjort i storfe og storfekjøtt. I Norge ble det rapportert 47 tilfeller av STEC-infeksjoner, hvorav seks utviklet lidelsen HUS. Av de 47 pasientene var 13 smittet i utlandet. Dette var enkeltstående tilfeller og ingen utbrudd ble rapportert. 

Gunstig situasjon i Norge

I følge zoonoserapporten som er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet, er Norge i en gunstig situasjon når det gjelder dyrehelse, og det gjelder i særlig grad for sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser). Rapporten viser at sykdomsbildet i Norge er gunstig og at norsk mat fortsatt er god og trygg i sammenlignet med mange andre europeiske land. 

 Hele EFSA rapporten 2011: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3129.pdf